Wójt Gminy ZgorzelecOgłasza II ustny przetarg nieograniczonyna oddanie nieruchomości stanowiących własnośćgminy Zgorzelec w dzierżawę na okres do 3 lat

17.04.2019r.
Drukuj

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolne:

– działki nr 494/1 o pow. 2,5647 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako klaso-użytek grunty orne, łąki trwałe, drogi, nieużytki (N – 0,11 ha, dr – 0,05 ha, RIVa – 0,78 ha, ŁIV – 1,6247 ha), położonej w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, na terenie gminy Zgorzelec, obręb Żarska Wieś, AM-3, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015279/5. Nieruchomość w kształcie trapezu.

Nieruchomość do zagospodarowania po podpisaniu umowy na dzierżawę gruntu.

Dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 701 z późn.zm.).

Dzierżawca gruntu jest płatnikiem podatku od nieruchomości, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm.).

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę działki na okres 3 lat do przetargu wynosi: 3.000,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium: w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 20300045 1110 0000 0189 7220 do dnia 30 maja 2019 r., (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty:

Wadium do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 494/1  Żarska Wieś, Imię, nazwisko, adres osoby biorącej udział w przetargu”.

Przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy na dzierżawę gruntu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Osiągnięta w przetargu cena za dzierżawę nieruchomości, będzie płatna w ratach rocznych, w każdym roku do ostatniego dnia miesiąca marca, z góry za cały rok.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, pokój nr 2a tel. 75-77-214-36 lub 75-77-214-46.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki nr 70 w Zgorzelcu, w sołectwie Żarska Wieś oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgorzelec oraz w Dzienniku Przetargi-Komunikaty.pl.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor: Łukasz Gzyl

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

tel. 75 77 214 36, pok. nr 2a

e- mail: gzyl@gmina.zgorzelec.pl

print

Zobacz także: