Wspólne posiedzenie Komisji i LIII sesja Rady Gminy Zgorzelec

09.03.2022r.
Drukuj

Szanowni  Państwo

Zawiadamiam, że:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i Komisji Skarg  odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 14:00

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372)

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
    1. PROTOKÓŁ Nr LII/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 17 lutego  2022 r.
  3. Gospodarka odpadami komunalnymi.
  4. Sprawozdanie gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2021 ( CRT; GOK; GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2022 .
  5. Informacja poświęcona skoordynowanym działaniom pomocowym dla Ukrainy na terenie Gminy Zgorzelec.
  6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: