Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec oraz LII Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 17 lutego 2022 r.

01.02.2022r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

 1. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Zgorzelec.
 2. Analiza stanu dożywiania i dowożenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Zgorzelec.
 3. Analiza bieżących projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  1. PROTOKÓŁ Nr L/21 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.
  2. PROTOKÓŁ Nr LI/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 21 stycznia 2022 r. sesja nadzwyczajna
 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2021.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2021.
 6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: