XXXI (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Zgorzelec – 17.12.2020 r.

15.12.2020r.
Drukuj

 Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I E

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z poźn. zm.) i § 27 pkt 3  Uchwały Nr 88/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zgorzelec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 20, poz. 381 ) i Uchwały Nr 5/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zgorzelec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  z 2018 r. poz. 5909)  zwołuję  w dniu 17 grudnia 2020 r.  o godzinie 1400  XXXI (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Zgorzelec w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: