Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

24.08.2022r.
Drukuj

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy Rolników utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt.

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 852/2004 poprzez:

  1. wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

W załączaniu pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

print

Załączniki

Zobacz także: