Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Zgorzelec

18.06.2019r.
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca  2019 r. o godz. 1100 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XI sesja Rady Gminy Zgorzelec

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zgorzelec za rok

poprzedni.

 1. Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec.

–  głosy radnych,

– głosy mieszkańców.

 1. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi

Gminy Zgorzelec wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Zgorzelec za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi.

 1. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Zapoznanie się z planem organizacji wypoczynku letniego dzieci i

młodzieży na terenie gminy.

 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

     (-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: