Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Zgorzelec

10.02.2020r.
Drukuj

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XX sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
  4. Podsumowanie działań gminy w zakresie ochrony środowiska. Plany na przyszłość.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2019.
  6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

  (-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: