Konsultacje społeczne

27.12.2022r.
Drukuj

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu statutu jednostek pomocniczych w Gminie Zgorzelec

 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwałą nr 65/15 Rady Gminy Zgorzelec w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zgorzelec  Wójt Gminy Zgorzelec  ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej Gminy Zgorzelec.

Konsultacje mają na celu wyrażenie opinii oraz złożenie uwag do przygotowanej treści statutu jednostki pomocniczej Gminy Zgorzelec.

Konsultacje rozpoczną się  2 stycznia 2023 r. i potrwają do 16 stycznia 2023 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

1)  ankiet skierowanych do mieszkańców które można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec osobiście, poprzez operatora pocztowego lub wysłać mailowo na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl ;

2)debaty z mieszkańcami poszczególnych sołectw podczas zebrań wiejskich.

Z projektem statutu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec w zakładce dotyczącej aktualności oraz na stronie podmiotowej BIP w zakładce prawo lokalne – obwieszczenia.

Opinie i wnioski zgłoszone w toku konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Zgorzelec łącznie z projektem konsultowanej uchwały.

 

/Wójt Gminy Zgorzelec/

 

print

Załączniki

Zobacz także: