LII sesja Rady Gminy Zgorzele

21.02.2022r.
Drukuj

17 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej zapoznali z informacjami na temat działalności swoich jednostek na terenie gminy Zgorzelec i powiatu zgorzeleckiego w 2021 r. oraz odpowiedzieli na pytania radnych.
Następnie zostały przedstawione sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Zgorzelec za rok 2021 r.
Następnie Wójt Piotr Machaj przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie:
– przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2026” na terenie Gminy Zgorzelec dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA”.
– przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zgorzelec za lata 2019-2020.
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgorzelec na 2022 rok.
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok.
– ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zgorzelec.
– woli udzielenia pomocy rzeczowej oraz chęci realizacji przez Gminę Zgorzelec zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego” na obszarze należącym do Województwa Dolnośląskiego.
– rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy mostowi granicznemu w Radomierzycach.
– uchwalenia statutu Gminy Zgorzelec.
– zmiany Uchwały Nr 223/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Jędrzychowicach.

 

 

print

Zobacz także: