LIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

29.03.2022r.
Drukuj

W poniedziałek 28 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Zaproszeni na sesję kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – GOK w Zgorzelcu z/s Radomierzycach, CRT w Radomierzycach oraz GOPS w Zgorzelcu zapoznali z informacjami na temat działalności swoich w 2021 r. oraz odpowiedzieli na pytania radnych. Następnie Wójt Piotr Machaj przedstawił informacje o podjętych działaniach pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Zgorzelec.
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie:
– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec
– zmiany Uchwały dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela – dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
– przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Zgorzelec
– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
– wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osiek Łużycki
– ustalenia wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
– zmiany uchwały nr 227/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec.
– skargi dotyczącej prowadzenia Niebieskiej Karty oraz działań Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu.
– zmiany uchwalonego statutu Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: