XLIX Sesja Rady Gminy Zgorzelec Sesja Rady Gminy Zgorzelec

22.12.2022r.
Drukuj

W środę 21 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad.
Podczas sesji zostały wystawione szopki bożonarodzeniowe a’la szopka krakowska, wykonane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim na konkurs organizowany przez szkołę.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec oraz uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– Zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
– Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego
– Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok.
– Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
– Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec.
– Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
Wójt Piotr Machaj złożył zebranym na sali życzenia świąteczno-noworoczne.

print

Zobacz także: