LXXIV Sesja Rady Gminy Zgorzelec

28.03.2023r.
Drukuj

W poniedziałek 27 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXIV Sesja Rady Gminy Zgorzelec w której uczestniczyli Radni i Kierownictwo urzędu oraz zaproszeni goście.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb mundurowych Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej – Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinspektor Jarosław Burdzy,  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar oraz ppłk SG Julia Mandecka przedstawili informacje na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz odpowiadali na pytania radnych dot. bezpieczeństwa mieszkańców.
Następnie przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2022.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s Radomierzycach Małgorzata Korelin omówiła realizację zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.
W dalszej części przedstawiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2022 oraz omówiono formy pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 i na rok 2023, zakres działań i środki wydatkowane na ten cel.
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie:
– opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zgorzelec na 2023 r,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok,
– rozpatrzenia wniosku o ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody,
– rozpoznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– uchylenia uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy „Osiedle Pod Lasem” w miejscowości Kunów.

print

Zobacz także: