LXXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

19.05.2023r.
Drukuj

W środę 17 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Zaproszeni na sesję kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – GOK w Zgorzelcu z/s Radomierzycach, CRT w Radomierzycach oraz GOPS w Zgorzelcu zapoznali z informacjami na temat działalności swoich w 2022 r., przedstawili program działań na rok 2023 oraz odpowiedzieli na pytania radnych.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
– wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: