LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

29.09.2023r.
Drukuj

W czwartek 29 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały m.in. w sprawie:

– zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

– określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,

– zmiany Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec,

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec, w celu określenia warunków finansowania i realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice gmina Zgorzelec i m. Zgorzelec” na części działki 1/6, obręb 3, miasto Zgorzelec będącej własnością PHN SPV 35, Sp. z o.o.

print

Zobacz także: