LXXXV sesja Rady Gminy Zgorzelec na żywo

30.11.2023r.
Drukuj

LXXXV sesja  Rady Gminy Zgorzelec 

ZAWIADOMIENIE/ RADNI GMINY ZGORZELEC
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.

 1. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  • PROTOKÓŁ Nr LXXXIII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 30 października 2023 r.
  • PROTOKÓŁ Nr LXXXIV/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 20 listopada 2023 r. sesja nadzwyczajna
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
 4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  • UCHWAŁA NR 477/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania ulicy nazwy „Malinowa” w miejscowości Tylice, gm. Zgorzelec.
  • UCHWAŁA NR 478/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • UCHWAŁA NR 479/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024– 2028.
  • UCHWAŁA NR 480/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • UCHWAŁA NR 481/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zgorzelec na lata 2024-2028.
  • UCHWAŁA NR 482/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych treningowych lub wspomaganych.
  • UCHWAŁA NR 483/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
  • UCHWAŁA NR 484/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok.
  • UCHWAŁA NR 485/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
  • UCHWAŁA NR 486/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
  • UCHWAŁA NR 487/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Rady Miejskiej w Toszku i wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: