LXXXV Sesja Rady Gminy Zgorzelec

01.12.2023r.
Drukuj

W środę 30 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXXV Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgorzelec Grzegorz Miłoszewicz otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad.
Sekretarz Gminy Zgorzelec Anna Demuth-Majda przedstawiła informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych oraz działań Gminnej Karty Dużej Rodziny 3+.

Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały m.in. w sprawie:

– nadania ulicy nazwy „Malinowa” w miejscowości Tylice, gm. Zgorzelec,

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

– ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024– 2028,

– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

– Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zgorzelec na lata 2024-2028,

– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych treningowych lub wspomaganych,

– uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

– programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,

– pozytywnego rozpatrzenia wniosku Rady Miejskiej w Toszku i wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

print

Zobacz także: