Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje

22.11.2023r.
Drukuj

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do prac nad opracowaniem dokumentu oraz o przyjęciu w trybie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), dalej P.o.ś. – projektu uchwały ws. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. – uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego NR 7696/VI/23 z 7 listopada 2023 roku.

Wypełniając zapis art. 91 ust. 9 ustawy P.o.ś., informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu. Tryb i zakres udziału wynika z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), tj.:

1) społeczeństwo może zapoznać się z projektem dokumentu w sposób:

– w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068, tel. 71/770-42-40;

– za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Dolnośląskiego (http://bip.dolnyslask.pl), zakładka „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje” — „Aktualizacja programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r”;

2) termin składania uwag trwa od 22.11.2023 r. do 13.12.2023 r.;

3) uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

źródło: UMWD

print

Zobacz także: