„Mieszkanie dla Absolwenta” nowe programy PFRON

27.01.2023r.
Drukuj

Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczęciem aktywności zawodowej. 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Najmowane mieszkanie lub dom jednorodzinny musi spełniać indywidualne kryteria dostępności dla beneficjenta.

Formy dofinansowania:

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznego dofinansowania;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznego dofinansowania;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznego dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu, jakie ponosi beneficjent.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zależy od:
 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób)

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON. 

Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2023 roku.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Program „Dostępne mieszkanie”

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, uwięzionym w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu „Dostępne mieszkanie” jest beneficjent który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu o znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta to udokumentowana różnica między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnica wartości mieszkań (przy zamianie) jednak nie więcej niż równowartość iloczynu: 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON. 

Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
 2. tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
 3. tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
 4. tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 2. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 3. poświadczy konieczność stosowania wózka inwalidzkiego zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu;
 4. w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołączy również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Program będzie również przewidziany dla pasażerów z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 2. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:
  1. data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
  2. dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
  3. dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 3. Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:
  1. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;
  2. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Można uzyskać dofinansowanie:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  1. do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
  2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera:
  1. do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
  2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

 

W jaki sposób będzie można ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych,
 2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

Potwierdzenie złożenia wniosku będzie wymagało posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego.

Program Mobilność osób z niepełnosprawnością jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji

źródło: PCPR w Zgorzelcu

print

Zobacz także: