Modernizacja energetyczna Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec

15.03.2024r.
Drukuj

29 grudnia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytetu nr „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”, Działania 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec” nr FEDS.02.01-IZ.00-0002/23.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Zgorzelec, a Partnerem Gmina Zgorzelec.

 1. Okres realizacji:
  – data rozpoczęcia realizacji projektu: 31.08.2022 r.
  – data zakończenia realizacji projektu: 22.09.2025 r.

Wartość zaplanowanych przez Gminę Zgorzelec zadań wynosi: 
1 073 170,62 PLN.
Wartość dofinansowania wynosi: 804.877,97 PLN, w tym finansowanie UE wynosi: 751.219,43 PLN (70,00%), finansowanie krajowe z budżetu państwa: 53.658,54 PLN (5%)

III. Cele projektu:
Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych – Urzędu Miasta Zgorzelec oraz Urzędu Gminy Zgorzelec poprzez ich modernizację energetyczną, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowalności na choroby płuc i dróg oddechowych. Ponadto, poprawa efektywności energetycznej pozwoli również na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminy na cele grzewcze w budynkach objętym niniejszą inwestycją.

Cele pośrednie:
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na ograniczenie emisji takich zanieczyszczeń jak pyły czy dwutlenek węgla,
– podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Zgorzelec – realizacja projektu polegająca na modernizacji energetycznej wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a to z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców,
– poprawa komfortu termicznego przebywania w obiektach publicznych,
– stworzenie korzystniejszych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Zgorzelec,
– obniżenie kosztów utrzymania budynków – zwiększenie efektywności energetycznej budynku wpłynie również na mniejsze koszty związane z m.in. ogrzewaniem obiektu,
-zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej.

 1. Zakres projektu
  Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac związanych z modernizacją energetyczną następujących budynków publicznych tj. :

  1. Urzędu Miasta Zgorzelec
  Zadanie zakłada przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynku publicznego – Urzędu Miasta Zgorzelec. Zgodnie z załączonym audytem energetycznym zadanie obejmuje następujące usprawniania termomodernizacyjne:
  – modernizacja przegrody Dach,
  – modernizacja przegrody Stropodach,
  – modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 0.3,
  – modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 0.4,
  – modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 0.51,
  – modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 0.64,
  – modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z dostawą i montażem montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 36855 Wp,
  – modernizacja instalacji grzewczej.
  Ponadto, w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tabliczki brajlowskie, plany tyflograficzne, kątniki schodowe).
 2. Urzędu Gminy Zgorzelec
  Zadanie zakłada przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynku publicznego – Urzędu Gminy Zgorzelec. Zgodnie z załączonym audytem energetycznym zadanie obejmuje usprawniania termomodernizacyjne:
  – docieplenie stropodachu budynku pierwotnego,
  – docieplenie stropodachu budynku rozbudowanego,
  – docieplenie stropu na częścią zewnętrzną,
  – docieplenie ścian zewnętrznych piwnic powyżej poziomu gruntu,
  – docieplenie ścian zewnętrznych budynku pierwotnego,
  – docieplenie ścian zewnętrznych budynku rozbudowanego.
 3. Grupa docelowa
  Główną grupę docelową, niniejszego projektu stanowią przede wszystkim pracownicy Urzędu Miasta Zgorzelec oraz Urzędu Gminy Zgorzelec, którzy na co dzień pracują w obiektach objętych przedmiotowym przedsięwzięciem. W związku z tym, iż Urząd Miasta Zgorzelec oraz Urząd Gminy Zgorzelec są budynkami publicznymi, w których mieści się w administracja samorządowa, grupami docelowymi przeprowadzonej modernizacji energetycznej obiektów będą również:  wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Zgorzelec – odwiedzający budynki w sprawach urzędowych, którzy również skorzystają z poprawy komfortu cieplnego obiektu.

 KOMUNIKAT

W związku z realizacją przez Gminę Zgorzelec, projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec informujemy o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej tj. Zarządu Województwa Dolnośląskiego podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta: Gminy Miejskiej Zgorzelec i Partnera: Gminy Zgorzelec z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

 

 

print

Zobacz także: