Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności

30.01.2023r.
Drukuj

I. Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne:

O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w przypadku :

 • braku kwalifikacji zawodowych,                    
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otworzenie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

II. Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego:

O przyznanie bonu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów jednego lub kilku szkoleń w maksymalnej w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia może ubiegać się osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
 • została objęta indywidualnym planem działania, który zakłada możliwość przyznania bonu szkoleniowego.

UWAGA! W bieżącym roku nie będą finansowane w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych:

 • szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B,
 • szkolenia z zakresu nauki języków obcych.

 Dodatkowo w ramach szkoleń indywidualnych w przypadku kursów z zakresu  prawa jazdy kategorii E/B, C, E/C, D oraz świadectw kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób nie będą finansowane: 

 • koszty badań lekarskich i psychologicznych,
 • koszty egzaminów państwowych przed komisją WORD, o których finansowanie można ubiegać się odrębnym wnioskiem o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji.

III. wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych lub  koszty uzyskania licencji – w wysokości do 100%  przeciętnego wynagrodzenia.

IV. Wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów studiów podyplomowych:

w wysokości do 100%  kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 31.01.2023r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2023r. zasadami dostępnymi  w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej http://zgorzelec.praca.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210, 214) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50 lub 75 777 05 54.

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: