Nowe działania PCPR – Projekt EFS „Siła pomocy”

22.04.2021r.
Drukuj

Od 1.04.2021 r. PCPR w Zgorzelcu rozpoczęło realizację projektu „Siła pomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9. Włączenie Społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt potrwa do 31.05.2022r. a jego wartość wynosi  801.488 zł.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tzn. niwelowanie skutków niepełnosprawności i wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez aktywną integrację, a także przygotowanie do wypełniania ról społecznych poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 55 osób.

Można uzyskać następujące formy wsparcia:

Dla osób niepełnosprawnych:

 • Praca socjalna
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Usługa informacyjna o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
 • Usługa trenera aktywności
 • Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)
 • Zajęcia rehabilitacyjne
 • Treningi kompetencji społecznych

Dla dzieci w pieczy zastępczej:

 • Praca socjalna
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)
 • Broker edukacyjny
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne
 • Treningi kompetencji społecznych

Zachęcamy do skorzystania z pomocy!

źródło: PCPR w Zgorzelcu

print

Zobacz także: