Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

09.12.2021r.
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 719 zł,
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

– kwota minimalna – do wysokości 721 zł,

– kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o  5%),

– kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł,

– kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł.

źródło: www.gov.pl

foto: freepik.com

print

Zobacz także: