Nowe statuty dla sołectw

25.01.2023r.
Drukuj

W dniu 19 stycznia 2023 r. podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Zgorzelec jednogłośnie uchwaliła nowe statuty dla 21 sołectw Gminy Zgorzelec – uchwały Rady Gminy od nr 385/23 do uchwały nr 405/23. Dotychczas obowiązujące statuty sołectw zostały uchwalone w 1999 r. Na przełomie 24 lat funkcjonowania jednostek i ich mieszkańców zmieniły się przepisy prawa, ukształtowało się orzecznictwo a także ewaluował system partycypacji społecznej mieszkańców sołectwa w sprawach o istotnym dla nich znaczeniu. Z uwagi na fakt, iż zapisy obowiązujących statutów były nieaktualne, nie odpowiadające obowiązującym uregulowaniom prawnym i oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Zgorzelec przygotował projekty nowych statutów, poddając ich treść konsultacjom społecznym z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 2 stycznia 2023 r. i trwały do 16 stycznia 2023 r. Konsultacje przeprowadzono w dwóch formach: w formie debat z mieszkańcami poszczególnych sołectw oraz ankiet skierowanych do mieszkańców, za pomocą których można wnosić uwagi do projektu zaproponowanych statutów. Debaty odbyły się na zebraniach wiejskich zwołanych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach gminy. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z treścią przygotowanych projektów statutów oraz wniesienia własnych uwag, zastrzeżeń oraz propozycji innych regulacji. Przez cały okres trwania konsultacji ankiety oraz projekt statutu były udostępniane w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, u sołtysów, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Za pomocą ankiet składanych drogą elektroniczną, osobiście w siedzibie urzędu, a także za pomocą operatora pocztowego mieszkańcy sołectw mogli wypowiedzieć się co do treści przygotowanych regulacji.

Uwagi i opinie wniesione przez mieszkańców podczas konsultacji zostały rozpatrzone przez Wójta i przekazane Radzie Gminy wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia (uwzględnienia bądź nieuwzględnienia). Wszelkie informacje o sposobie ich rozpatrzenia i przyjętej argumentacji znajdują się w uzasadnieniach do uchwał poszczególnych sołectw.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie sołtysów w pomoc w szybkiej organizacji zebrań i przeprowadzeniu debat z mieszkańcami. Dziękuję także radnym za okazaną pomoc, zrozumienie i wypracowanie wspornego stanowiska czego efektem  jest uchwalenie nowych statutów.  Wreszcie  składam podziękowania mieszkańcom naszej gminy za ich aktywny udział i wniesione uwagi na etapie konsultacji społecznych. W mojej ocenie  propozycje zmian zebrane w trakcie konsultacji przyczynią się do szerszej partycypacji społecznej w procesie zarządzania jednostką, umożliwią lepszą komunikację i przepływ informacji między mieszkańcami oraz sformalizują tzw. „dobre praktyki” w zakresie funkcjonowania sołectwa.

Obecnie oczekujemy na publikację statutów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Nowe statuty wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji. Zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańcy zdecydowali o wydłużeniu obecnej kadencji sołtysa i rady sołeckiej do dnia 30 kwietnia 2024 r. a zatem do dnia upływu kadencji obecnej Rady Gminy i Wójta. Skorelowanie powyższych terminów pozwoli na terminowe i zgodne ze statutem Gminy wybory sołtysów i rad sołeckich w kolejnych kadencjach.

Piotr Machaj

print

Zobacz także: