Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

06.12.2022r.
Drukuj

Dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują istotne zmiany przepisów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022  r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549). Dotychczas za nieczystości ciekłe uważano wyłącznie ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. W nowelizacji ustawy rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zgorzelec, przyjętym uchwałą nr 185/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.  

Ponadto informujemy, że osoby które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinny to niezwłocznie uczynić. Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny. Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar. Usługę wywozu ścieków na terenie Gminy Zgorzelec mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Zgorzelec (wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Zgorzelec w zakładce Gospodarka Odpadami).

print

Zobacz także: