Obowiązki właścicieli psów

30.04.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.

Na podstawie §14 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec” będącego załącznikiem do uchwały Nr 126/16 Rady Gminy Zgorezlec z dnia 3 marca 2016 r. z późn. zm.,

PRZYPOMINAM :

 1. Zaleca się, aby osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych sprawowały właściwą opiekę nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiały ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;
 2. Zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi winny być trzymane na terenie nieruchomości na uwięzi lub jeżeli biegają luzem ogrodzenie winno uniemożliwiać wydostanie się na zewnątrz, a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z odpowiednim napisem.

W myśl zapisów ustawy o ochronie zwierząt: Art. 10a

-ust. 3 – Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna;

– ust.4- Zakaz, o którym mowa wyżej, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

W przypadku gdy właściciel biegającego poza posesją psa jest znany, można fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga.

Będąc właścicielem lub opiekunem psa NALEŻY:

 • zabezpieczyć nieruchomość przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
 • umieścić tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości,
 • stosować się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów przewodników), np. place zabaw.

Będąc właścicielem lub opiekunem psa NALEŻY:

 • corocznie szczepić przeciwko wściekliźnie,
 • zapewnić schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
 • dostęp do światła dziennego,
 • zapewnić odpowiednią karmę i stały dostęp do świeżej wody,
 • zapewnić pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.

W przypadku, utrzymywania psa na łańcuchu:

 • długość łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry,
 • utrzymywanie psa na łańcuchu nie może przekraczać 12 godzin na dobę.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń art. 77.

 • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
print

Zobacz także: