Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm ) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec 
  z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.75 77 214 11
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Wadas  w celu kontaktu 
  z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iodo@nsi.net.pl  lub iod@gmina.zgorzelec.pl,  oraz pod  nr tel. 76 835 8801 
  (w godzinach 8.00-15.00).
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
  ( Dz.U. z 2017r. poz.1875,poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz .U.  z 2017r. poz.2077).
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie 
  i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy – okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy – Urząd Gminy Zgorzelec.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
 • i nie będą profilowane.