Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

17.03.2022r.
Drukuj

Od środy 16 marca 2022 r. rozpoczął się proces nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Aby uzyskać numer PESEL należy:

– wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie literami alfabetu łacińskiego,

– dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniająca wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego),

– przedłożyć dokument ukraiński potwierdzający tożsamość osoby, która stara się o nadanie numeru PESEL a w przypadku małoletnich dzieci dokumenty potwierdzające ich urodzenie.

Wniosek, składa się osobiście w postaci papierowej.

W imieniu osoby małoletniej wniosek składa: jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być one obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ma jakikolwiek dokument. Jeśli przekroczyło granicę bez dokumentów to obecność jest obowiązkowa.

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców oraz wzór podpisu.

Numer PESEL będzie nadawany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (przekroczyli wyłącznie granicę Ukraina-Polska), w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Numer PESEL nadawany jest w Urzędzie Gminy Zgorzelec w pokoju nr 1.

Na miejscu wykonywane są również zdjęcia potrzebne do wyrobienia dokumentu.

Przewidywany, orientacyjny czas obsługi 1 interesanta (nadanie numeru PESEL 1 osobie)  trwa  30 minut , w związku z czym w celu przeciwdziałania kolejkom w obsłudze  prosimy, aby obywatele Ukrainy zwłaszcza zakwaterowani w jednym obiekcie dzielili się na mniejsze grupy i załatwiali sprawy w kolejnych dniach roboczych.

Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У середу, 16 березня 2022 року, розпочався процес присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули безпосередньо з території України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Щоб отримати номер PESEL:

– заповнити заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні з літерами латинського алфавіту,

– прикріпити фотографію особи, якій видається номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки поляка),

– подати український документ, що підтверджує особу особи, яка претендує на отримання номера PESEL, а у випадку неповнолітніх дітей – документи, що підтверджують їх народження.

Заява подається особисто на паперових носіях.

Від імені неповнолітнього заяву подають: один із батьків, законний опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначений судом. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, вона не повинна бути присутнім при подачі заяви за наявності документів. Якщо він перетнув кордон без документів, його присутність обов’язкова.

Відбитки пальців та зразок підпису беруть у осіб старше 12 років.

Номер PESEL буде присвоєно громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тільки перетнули українсько-польський кордон) у період з 24 лютого 2022 року.

Номер PESEL присвоюється в офісі ґміни Згожелець у кімнаті 1.

Також на місці робляться фотографії, необхідні для підготовки документа.

Орієнтовний, орієнтовний час обслуговування 1 клієнта (призначення номера PESEL 1 особі) триває 30 хвилин, тому, щоб уникнути черг в обслуговуванні, просимо громадян України, особливо тих, хто проживає в одному закладі, розділити на менші групи. і вирішувати питання в наступні робочі дні. .

Незалежно від того, коли громадяни України звернуться до офісу, їм гарантується юридичний захист з дня приїзду до Польщі.

print

Załączniki

Zobacz także: