Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu „SENIOR+”

24.04.2020r.
Drukuj

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2020 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 listopada 2019 roku klik, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 552 948 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie  do dnia 21 maja 2020 roku. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie, złożoną w generatorze ofert
ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 11 czerwca 2020 roku.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu I, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (data poniesienia wydatku). Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w  odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w programie wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. z dnia 25 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich, wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

print

Zobacz także: