Ogłoszenie o zmianie Studium zagospodarowania przestrzennego

02.02.2022r.
Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 265/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec.

Przedmiotem zmiany studium jest cały obszar Gminy Zgorzelec w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania, zgodnie z art. 8c w/w ustawy:

  • w formie papierowej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających wnioski jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.
print

Zobacz także: