Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 295/Z/17 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 4 grudnia 2017r.

30.05.2018r.
Drukuj
  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym         

         1.1    organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od

                 narkotyków –  przeznaczona kwota na realizację zadania – 30.000,- zł.

 

Nazwa oferenta

 

 

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ POWRÓT z U ” Program Świetlic Środowiskowych wraz z dożywianiem dzieci na rok 2018.  

17.000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom uzależnionym

„ SUBSIDIUM ”

Profilaktyka uzależnienia  od narkotyków wśród dzieci i młodzieży. 10.000 zł
Fundacja  NASZE DZIECI Teatr i gimnastyka to też profilaktyka 3.000 zł
                                                        RAZEM 30.000 zł.

 

1.2   organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom  i osobom uzależnionym od alkoholuprzeznaczona  kwota na realizację zadania – 70.000,- zł.

 

 

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Stowarzyszenie Spytków Bez Granic „ Zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodzin zmagających się z problemem alkoholowym”  

2.000 zł

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci „ POWRÓT Z U ” Program Świetlic Środowiskowych wraz z dożywianiem dzieci na rok 2017 r..  

40.000 zł

Łużyckie Towarzystwo Wspierania Lokalnych Więzi Społecznych w Zgorzelcu Prowadzenie zajęć z  dziećmi i młodzieżą w Świetlicy środowiskowej

im. Pokolenie JP II w Tylicach.

 

11.450 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom uzależnionym

„ SUBSIDIUM ”

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży.  

10.000 zł

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Popularyzacja wiedzy historycznej, konkursy, spotkania, wycieczki, program edukacyjny z nadleśnictwem Ruszów  

1.500 zł

Stowarzyszenie Klub Trzeźwych Przyjaciół Organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom  i osobom uzależnionym od alkoholu 4.000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego,
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej.
Hufiec im. Osadników Wojskowych w Zgorzelcu
Spotkania Pokoleń 1.000 zł
                                                       RAZEM 69.950 zł

 

 

 

  1. Ochrona i promocja zdrowia – przeznaczona kwota na realizację zadania7.000,- zł.
 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Polski Związek Niewidomych Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach 1.270 zł
Stowarzyszenie Eurocentrum Kobiet Zdrowa kobieta to zdrowo funkcjonująca rodzina-warsztaty rękodzieła 1.400 zł
Klub Puszystych SUPER LINIA w Zgorzelcu Akademia ruchu. Działania prozdrowotne dla osób otyłych lub z nadwagą zwiększające aktywność fizyczną. 3.000 zł
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych w Zgorzelcu Spotkanie  integracyjne i wyjazdy prozdrowotne Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych oraz Seniorów. 1.300 zł
                                                        RAZEM 6.970 zł

 

 

 

 

 

  1. Pomoc społeczna, w tym pomoc ludziom starszym, bezdomnym, zwolnionym z

       zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnymprzeznaczona kwota na  

       realizację zadania 40.000,-  zł.

 

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Prowadzenie stałego, całorocznego punktu udzielania pomocy osobom potrzebującym, tj. bezrobotnym, bezdomnym, niezamożnym, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych w tym: wydawanie żywności unijnej, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego oraz udzielanie  pomocy w przypadkach losowych  

5.000 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Objęcie wsparciem i pomocą jak największej grupy osób bezdomnych, biednych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

25.000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów „Błękitne Kamizelki” Zadbajmy o wszystkich – wszyscy jesteśmy równi.

 

6.000 zł
Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” Punkt pomocy 2.000 zł
Interclub Femina Opowiedz mi swoją historie – samarytańskie spotkania w Gminie 2.000 zł
                                                        RAZEM 40.000 zł
  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym: edukacja regionalna, wspieranie

      dzieci i młodzieży uzdolnionej, realizacja programów profilaktyczno –

      wychowawczych i edukacyjnych,  organizacja konkursów ekologicznych, wspieranie

      działań zmierzających do wyrównywania szans startu życiowego – kwota 

      przeznaczona na realizację zadania – 20.000,- zł.

 

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów „Błękitne Kamizelki” Święto błękitnej niezapominajki-IX  przegląd

Kultury Ludowej.

12.500 zł
Stowarzyszenie Osiek Łużycki „Moja Wieś” Tradycje wiecznie żywe „Dziadkowie – wnukom” VII edycja 3.000 zł
Samarytanie ze Sławnikowic i Gronowa” Wycieczka krajoznawcza – poznajemy nasz region 3.000 zł
Fundacja Stajnia Zdrowia Droga mleczna 1.500 zł
                                                     RAZEM 20.000 zł
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa

      oraz  wypoczynku, w tym :

 

5.1 organizacja współzawodnictwa w piłce nożnej – przeznaczona kwota na realizację zadania – 120.000,- zł.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

 Wysokość przyznanych środków 

publicznych

Klub Sportowy ISKRA Łagów Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej 35.000 zł
Klub Sportowy APIS Jędrzychowice Wsparcie działalności drużyny APISu Jędrzychowice w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej 70.000 zł
Klub Sportowy LECH Ręczyn Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej i popularyzacji kultury fizycznej na terenie Gminy Zgorzelec i powiatu zgorzeleckiego. 15.000 zł
                                                                RAZEM 120.000 zł

 

5.2  popularyzacja kultury fizycznej, a szczególności : organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych – przeznaczona kwota na realizację zadania – 70.000,- zł.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków 

publicznych

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzelec XIX Igrzyska LZS i mieszkańców wsi 6.000 zł
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych – Oddział

Międzyszkolny w Zgorzelcu

A) XXIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Szkolnych Klubów Krajoznawczo- Turystycznych

B) XXII  Zgorzelecki Rajd Pieszy Młodzieży Szkolnej

C) XXI Zgorzelecka Impreza na Orientację

2.000 zł
Fundacja „ Niepełnosprawnym i Oczekującym

Pomocy ”

Integracyjne Zawody Sportowe 3.500 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach Przygoda z zapasami 27.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach           Hokejowa przygoda w Gminie Zgorzelec 5.500 zł
Zgorzelecki Klub Brydża Sportowego Organizowanie turniejów brydżowych, kongres Trzech Granic w brydżu sportowym 1.000 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „OSA” Organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, udział w zawodach sportowych. 6.000 zł
Łużyckie Stowarzyszenie

Rekreacyjno – Sportowe

„NA KOŃ”

w Łagowie

Organizacja zawodów jeździeckich. Zawody Regionalne i towarzyskie z udziałem osób zagranicznych, Puchar Wójta Gminy Zgorzelec, eliminacje do pucharu Euro-Cup Niesse – Nysa-Edycja V, Mistrzostwa Powiatu Zgorzeleckiego o Puchar Starosty Zgorzeleckiego Edycja XIV 8.000 zł
Zgorzelecki Klub Żeglarski Żeglarskie rejsy szkoleniowe i treningowe po morzu i jeziorach mazurskich 2.000 zł
Zgorzelecka Grupa Rowerowa „THC Promil” Triathlon Zgorzelec  

2.000 zł

Związek Harcerstwa Polskiego,
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej.
Hufiec im. Osadników Wojskowych w Zgorzelcu
Żeglarstwo 1.000 zł
Zgorzelecka Grupa Rowerowa „THC Promil Bikeowy Weekend 2.000 zł
UKS Energetyk Całoroczna organizacja treningów, imprez propagujących pływanie. Udział oraz organizacja cyklicznych zawodów pływackich 2.000 zł
Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” Punkt pomocy 2.000 zł
                                                      RAZEM 70.000 zł

 

6 .  Realizacja zadań z zakresu dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i martyrologii 

      –   przeznaczona kwota na realizację zadania – 110.000,- zł.

 

  Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków 

publicznych

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura „Stalag VIII A i europejska pamięć o jeńcach wojennych” 99.990 zł
Stowarzyszenie „Strażnicy Pamięci Ziemi

Zgorzeleckiej”

Historię, tradycję i kulturę Kresów ocalmy od zapomnienia IV Edycja 7.500 zł
Stowarzyszenie Pracy

Samarytańskiej dla Mieszkańców Wsi Ręczyn, Spytków,

Kostrzyna, Niedów

Muzeum Rolnicze w Spytkowie 2.510 zł
                                                        RAZEM 110.000 zł

 

 

 

  1. Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa – przeznaczona kwota na realizację

  zadania – 5.000,- zł w tym:

1)    wspieranie i upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i ich zapobieganiu w tym działań dotyczących skutków nagłych wypadków, awarii, katastrof
i kataklizmów.

2)    upowszechnianie wśród mieszkańców gminy – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży – wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i medycznego.

3)    wspieranie działań w zakresie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej działalności zapobiegawczej i profilaktycznej.

 

 

  Nazwa oferenta Nazwa zadania  Wysokość przyznanych środków 

publicznych

Ochotnicza Straż Pożarna w Trójcy

 

Warsztaty tematyczne oraz V rajd rowerowy młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach wspierania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zgorzelec.  

 

5.000 zł

 

 

 

                                                        RAZEM 5.000 zł  

 

 

  1. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –przeznaczona kwota na realizacje zadania 4.500 zł

 

 

 

 

Nazwa oferenta

 

 

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” Prowadzenie akcji związanej z dobrowolną sterylizacją, kastracją i chipowaniem zwierząt,  usypianie ślepych miotów i obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt  

4.500 zł

                                                           RAZEM 4.500 zł.

 

 

print

Zobacz także: