Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na rok 2020

17.01.2020r.
Drukuj

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 140/Z/19

Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2019 r.

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
– organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od narkotyków
– organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od alkoholu.
2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc ludziom starszym, bezdomnym, zwolnionym
z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym: edukacja regionalna, wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej, realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych
i edukacyjnych, organizacja konkursów ekologicznych, wspieranie działań zmierzających do wyrównywania szans startu życiowego.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku:
– organizacja współzawodnictwa w piłce nożnej
– popularyzacja kultury fizycznej, a szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych
6 . Realizacja zadań z zakresu dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i martyrologii.
7. Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa.
8. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

print

Załączniki

Zobacz także: