Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2021

08.09.2021r.
Drukuj

Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zgorzelec na 2021 r.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), prowadzące działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadań objętych konkursem.
I. Rodzaj zadania
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym
1) organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od alkoholu – przeznaczona kwota na realizację zadania – 20.000 zł.
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie udzielono dotacji w kwocie 84.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr 178/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie na 2021 r.
2. Dotację na realizację zadań publicznych otrzymają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których oferty dotyczą realizacji zadań z udziałem mieszkańców gminy, zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje oferent.
4. W przypadku złożenia kilku ofert na tego samego typu zadanie istnieje możliwość podzielenia środków finansowych przeznaczonych na dotację pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
5. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Jeżeli wnioskowana kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
7. Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązani są do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
8. W ramach dotacji pokrywane winny być jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.
9. Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wnioskujące o przyznanie środków publicznych na realizację zadania powinni przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10. Na obsługę finansowo – księgową nie może być przeznaczone więcej niż 10% kwoty dotacji.
11. Dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów danego działania określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 15%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
12. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną z zachowaniem warunków określonych w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy.
13. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pomocą zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania publicznego.
14. Pozafinansowy wkład własny (np. wolontariat, użyczenie pomieszczeń, sprzętu itp.) nie może być przeliczany na własny wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne.
15. Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym udzielono dotacji na realizację zadania są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
16. Wójt Gminy Zgorzelec może odmówić organizacji pozarządowej oraz podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionym w drodze konkursu podpisania z nimi umowy i cofnąć dotację, w przypadku gdy rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub ich reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
17. Dotacje nie mogą być wykorzystane na koszty stałe, w tym wynagrodzenia członków zarządu i administracji (z wyłączeniem wynagrodzenia osób obsługi finansowo – księgowej oraz osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji zadania np. trenerów, osób prowadzącymi zajęcia świetlicowe z dziećmi itp.), utrzymanie biura, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zakup środków trwałych, nagrody, premie i inne bonifikaty dla osób zajmujących się realizacją zadania, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, koszty niezwiązane z realizacją zadania, prace remontowo – budowlane, zadania inwestycyjne, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym, podatki, opłaty i inne.
18. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez oferenta.
19. Przekazanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zgorzelec a organizacją pozarządową oraz podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których oferty zostały wybrane.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2021 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu jego zakresem objęta była jak największa liczba uczestników.
4. W trakcie realizacji zadania szczególną uwagę zwraca się na:
1) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
2) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
5. Zmiana terminu oraz miejsca realizacji zadania lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Zgorzelec. Z właściwym wnioskiem organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinni wystąpić do Wójta Gminy Zgorzelec nie później niż 14 dni przed końcowym terminem realizacji zadania.
6. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) (załącznik nr 5).
7. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania publicznego lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na inną wyłonioną ofertę, ogłoszenie nowego konkursu ofert lub na realizację zadania w innym trybie.
8. Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy otrzymali dotację zobowiązani są, pod rygorem rozwiązania umowy, wszechstronnie informować opinię publiczną (w plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) o otrzymanej dotacji ze środków budżetu gminy Zgorzelec.
9. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianym w umowie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rzecz budżetu gminy Zgorzelec wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty na realizację zadania publicznego można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70 w terminie do dnia 30 września 2021 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) (załącznik nr 1).
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Ocena formalna obejmująca kompletność oferty, poprawność wypełnienia, terminowość złożenia będzie dokonywana przez Wydział Oświaty i Promocji i na tą okoliczność sporządzony zostanie protokół.
2. Oferty mające braki formalne mogą być uzupełnione w terminie 5 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wszystkie oferty spełniające wymogi formalne zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
4. Komisja konkursowa, powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Zgorzelec, dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze według następujących kryteriów:
1) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami konkursu i zadaniami statutowymi oferenta;
2) oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta;
3) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
4) wysokości zaplanowanych środków publicznych na realizację zadania;
5) uwzględnienie przez oferenta udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) merytoryczna wartość oferty, jej atrakcyjność i innowacyjność;
8) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia, zasobów rzeczowych i ludzkich zapewniających prawidłową realizację zadania.
5. Wyniki oceny merytorycznej są podstawą do sporządzenia przez komisję konkursową wykazu zadań, przedstawionych przez oferentów, rekomendowanych do sfinansowania lub dofinansowania przez gminę.
6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Zgorzelec w terminie do 8 października 2021 r., dokonując wyboru ofert jego zdaniem najlepiej służącym realizacji zadań publicznych.

print

Zobacz także: