Pomoc dla Ukrainy

Zasady wypłaty świadczeń

za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu  – czyli po fakcie rzeczywistego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  / świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób /
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
  / świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób /
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia
/ świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci / ;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci / świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko/;

6) jest małoletnim który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnim obywatelem Ukrainy, ktry przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – wpisanym do ewidencji małoletnich

/przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego/.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A4 _ covid-19_pl (003) A4 _ covid-19_ua A4 _ krztusiec_pl A4 _ krztusiec_ua A4 _ odra_pl A4 _ odra_ua A4 _ polio_pl A4 _ polio_ua A4 _ wzw_salmonella_pl A4 _ wzw_salmonella_ua Pismo dot ulotek

Telefon zaufania

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery:
800 11 08 11 (bezpłatny)
22 290 70 00 (płatny wg taryfy operatora).

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Poniżej odnośniki do poszczególnych modułów programu:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praca w zawodach medycznych dla obywateli Ukrainy

W związku z zaistniała sytuacją na terenie Ukrainy oraz zainteresowaniem obywateli Ukrainy ofertą pracy w zawodach medycznych informuję, iż w tematyce procedur ubiegania się o pracę informacji udzielają pracownicy Ministerstwa Zdrowia, działając w imieniu organu, który udziela zgód na wykonywanie zawodów medycznych w Polsce.

Zastosowanie poszczególnych trybów postepowania jest uzależnione  od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych przez obywatela Ukrainy dokumentów. O szczegółach  można dowiedzieć się dzwoniąc na następujące numery  telefonów :

 • infolinia dedykowana zatrudnianiu  lekarzy i lekarzy dentystów: + 48 532 455 016;  + 48 532 455 018; + 48 532 088 025; + 48 539 141 292;
 • Infolinia dedykowana zatrudnianiu pielęgniarek i położnych:  + 48 539 147 679; + 48 883 840 965; + 48 539 141 017 ; + 48 883 840 967;
 • Infolinia dedykowana zatrudnianiu ratowników medycznych: + 48 882 790 624; + 48 532 455 023

Wszelkie informacje w języku ukraińskim dostępne są na stronie internetowej 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie 500 + dla uchodźców z Ukrainy

Wnioski o świadczenie 500 + można składać tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Aby złożyć wniosek obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą:

 1. zaświadczenie o nadanym nr PESEL – UKR (rodziców i dzieci);
 2. numer rachunku bankowego w polskim banku;
 3. adres e-mail;
 4. telefon z polskim numerem.

W składaniu wniosków pomogą pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Wałbrzychu.

26 marca (sobota) oraz 27 marca (niedziela) sale obsługi klientów będą otwarte od 9:00 do 15:00. Dotyczy to placówek ZUS w: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu.

Допомога для дитини 500+ для біженців з України

Заявки на допомогу для дитини 500+ можна подавати лише в електронному вигляді через платформу електронних послуг PUE ZUS
Для подання заяви громадянин України повинен мати:
1. Довідка про присвоєний номер PESEL-UKR (батьки та діти) 2. Номер банківського
рахунку в польському банку 3. адреса електронної пошти 4. телефон з польським номером
Допоможуть у подачі заяв працівники філії Закладу Cоціального Cтрахування у Валбжиху.

26 березня (субота) та 27 березня (неділя) кімнати обслуговування клієнтів працюватимуть з 09:00 до 15:00.

Застосовується до офісів ZUS у: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu.

źródło: ZUS w Wałbrzychu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSŁUGA LUDNOŚCI UKRAINY – PESEL / ПОСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ – PESEL

W celu usprawnienia bieżącej obsługi obywateli Ukrainy pragnących załatwić sprawy związane z nadaniem numeru PESEL i uzyskaniem statusu UKR informuję, iż codziennie po godzinie 9.00 w Biurze Obsługi Klienta urzędu można dokonać rejestracji wizyty w urzędzie  na kolejny dzień roboczy.

Ilość miejsc jest ograniczona (limitowana) ze względu na techniczne i kadrowe możliwości tutejszego urzędu.

З метою покращення повсякденного обслуговування громадян України, які бажають вирішити питання, пов’язані з наданням номера PESEL та отриманням статусу UKR, повідомляємо, що кожного дня після 9:00 в офісі обслуговування клієнтів Ви можете зареєструвати відвідування офісу на наступний робочий день.

Кількість місць обмежена (обмежена) через технічні та кадрові можливості місцевого офісу.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia w terminie 14 dni za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl Powiatowego Urzędu Pracy właściwego za względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

źródło: PUP w Zgorzelcu

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

źródło: Polska Izba Ubezpieczeniowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula RODO PL – otwórz

Klauzula RODO Ukr – otwórz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gmina Zgorzelec uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Zgorzelec. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców
z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Zgorzelec, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

Nr konta

kod swift: BIGBPLPW

57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

Tytuł przelewu:

 Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy – zarządzanie kryzysowe

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Od środy 16 marca 2022 r. rozpoczyna się proces nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Aby uzyskać numer PESEL należy:

– wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie literami alfabetu łacińskiego,

– dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniająca wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego),

– przedłożyć dokument ukraiński potwierdzający tożsamość osoby, która stara się o nadanie numeru PESEL a w przypadku małoletnich dzieci dokumenty potwierdzające ich urodzenie.

Wniosek, składa się osobiście w postaci papierowej.

W imieniu osoby małoletniej wniosek składa: jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być one obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ma jakikolwiek dokument. Jeśli przekroczyło granicę bez dokumentów to obecność jest obowiązkowa.

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców oraz wzór podpisu.

Numer PESEL będzie nadawany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (przekroczyli wyłącznie granicę Ukraina-Polska), w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Numer PESEL nadawany jest w Urzędzie Gminy Zgorzelec w pokoju nr 1.

Na miejscu wykonywane są również zdjęcia potrzebne do wyrobienia dokumentu.

Przewidywany, orientacyjny czas obsługi 1 interesanta (nadanie numeru PESEL 1 osobie)  trwa  30 minut , w związku z czym w celu przeciwdziałania kolejkom w obsłudze  prosimy, aby obywatele Ukrainy zwłaszcza zakwaterowani w jednym obiekcie dzielili się na mniejsze grupy i załatwiali sprawy w kolejnych dniach roboczych.

Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski.

З середи, 16 березня 2022 року, розпочався процес присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули безпосередньо з території України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Щоб отримати номер PESEL:

– заповнити заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні з літерами латинського алфавіту,

– прикріпити фотографію особи, якій видається номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки поляка),

– подати український документ, що підтверджує особу особи, яка претендує на отримання номера PESEL, а у випадку неповнолітніх дітей – документи, що підтверджують їх народження.

Заява подається особисто на паперових носіях.

Від імені неповнолітнього заяву подають: один із батьків, законний опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначений судом. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, вона не повинна бути присутнім при подачі заяви за наявності документів. Якщо він перетнув кордон без документів, його присутність обов’язкова.

Відбитки пальців та зразок підпису беруть у осіб старше 12 років.

Номер PESEL буде присвоєно громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тільки перетнули українсько-польський кордон) у період з 24 лютого 2022 року.

Номер PESEL присвоюється в офісі ґміни Згожелець у кімнаті 1.

Також на місці робляться фотографії, необхідні для підготовки документа.

Орієнтовний, орієнтовний час обслуговування 1 клієнта (призначення номера PESEL 1 особі) триває 30 хвилин, тому, щоб уникнути черг в обслуговуванні, просимо громадян України, особливо тих, хто проживає в одному закладі, розділити на менші групи. і вирішувати питання в наступні робочі дні. .

Незалежно від того, коли громадяни України звернуться до офісу, їм гарантується юридичний захист з дня приїзду до Польщі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowa zakładka adresowa do uchodźców z Ukrainy/Нова вкладка адреси для біженців з України
Informujemy, że na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu została uruchomiona nowa zakładka adresowa do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek Pracy – pomoc dla Ukrainy. Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne: rynek pracy w Polsce, pomoc w innych obszarach, rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej https://zgorzelec.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
Повідомляємо, що на сайті Повітового бюро праці в Згожелеці запрацювала нова адресна вкладка для біженців з України «Ринок праці – допомога Україні».Вкладка містить три інформаційні блоки:ринок праці в Польщідопомога в інших сферахринок праці в Європейському СоюзіВкладка буде постійно оновлюватися і доступна українською мовою.https://zgorzelec.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z informacjami przekazanymi przez Ambasadę Ukraińską za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego ukraińskie placówki dyplomatyczno-konsularne będą dokonywać następujących czynności:

 1. Mają możliwość przedłużania terminu ważności paszportów obywateli ukraińskich – na okres pięciu lat – poprzez wpisanie odpowiedniego napisu na piątej stronie paszportu,
 2. Dokonywania w paszporcie wpisów dotyczących danych osobowych dziecka  do lat 18 razem z umieszczeniem  zdjęcia dziecka,
 3. Wystawienia zaświadczenia ze zdjęciem obywatela Ukrainy – potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo danej osoby ( dla tych którzy nie posiadają paszportów  albo dokumentów) . W/w zaświadczenia jest przeznaczone do identyfikacji obywatela Ukrainy w polskich urzędach, w tym do złożenia wniosku o otrzymanie statusu uchodźcy. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granic innych państw.

Ponadto jest prośba aby honorować ukraińską ID-kartę, będącą dowodem osobistym obywatela Ukrainy. W/w dokument jest sporządzony w języku latyńskim (wygląda podobnie jak polski dowód osobisty).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy powinny zgłosić ich pobyt na adres e-mail: zr@gmina.zgorzelec.pl
W zgłoszeniu należy podać: 
– Imię i Nazwisko
– Data urodzenia, Nr dokumentu tożsamości
– Telefon
– Data przekroczenia granicy
– Miejsce zakwaterowania/Miejsce pobytu
– Data zakwaterowania
– Punkt recepcyjny Tak/Nie
– Wykonywany zawód

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

Dary zbierane będą we wszystkich świetlicach, szkołach, remizach działających na  terenie gminy Zgorzelec

w dniach od 2 marca do 4 marca 2022r. w godzinach od 15:00 do 20:00

Podczas zbiórki przyjmowane będą tylko RZECZY NOWE i możliwe do długotrwałego przechowywania, zapakowane w kartony i opisane co kartony zawierają

Zgłoś chęć pomocy / zapotrzebowanie na pomoc w gminie – tel. 515 452 370 / 515 452 301 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00-15:00)

Chęć pomocy można zgłosić również tutaj

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy