Porozumienie z zakresu realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji

06.05.2021r.
Drukuj

W dniu 29.04.2021 roku w Zgorzelcu zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, reprezentowanym przez Bogumiłę Hamielec – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu a Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu, reprezentowanym przez Martę Idzik – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest zawiązanie współpracy z zakresu realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

Porozumienie określa tryb postępowania w stosunku do uczestników projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej i jednocześnie będących osobami bezrobotnymi.

Strony porozumienia zgodnie stwierdzają, iż działania podejmowane w ramach projektu służą aktywizacji społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Zgorzelec w tym aktywizacja zawodowa wśród osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od IV 2021r.-VI 2023r. zgodne z ogólnymi celami określonymi w art. 1 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bogumiła Hamielec
Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

print

Zobacz także: