Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału

03.02.2020r.
Drukuj

Niewybuch – każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu.

niewybuchyPodobnym pojęciem jest niewypał, który odnosi się jednak nie do ładunku wybuchowego, lecz do ładunku miotającego.

Czasami zdefiniowanie niewybuchów może być trudne, na przykład pole minowe podczas prowadzenia działań wojennych nie posiada jeszcze niewybuchów, natomiast to samo pole nierozminowane po ustaniu tych działań, czyli takie, które trzeba rozminować, określa się już jako zawierające niewybuchy. Ponadto niektóre środki mogą być jednocześnie niewybuchami i niewypałami – na przykład pocisk artyleryjski może być ze względu na ładunek miotający – niewypałem, a ze względu na ładunek kruszący – niewybuchem. Ponieważ jednak skutki wybuchu są groźniejsze niż wypału, to w takich sytuacjach mówi się ogólnie o niewybuchach. Jeśli jednak taki pocisk został wystrzelony, ale nie eksplodował, to pozostaje już tylko niewybuchem.

Mimo, że od zakończenia działań II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego.

Ukryte w ziemi niewybuchy wydobywane są na powierzchnię najczęściej podczas prac ziemnych na budowach oraz przez osoby prowadzące poszukiwania tak zwanych „skarbów”.  Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. Przyczyną powstania niewybuchu może być nieuruchomienie lub złe działanie detonatora, zmiany chemiczne w samym materiale wybuchowym i wiele innych czynników.

Są to w szczególności:
• zapalniki,
• pociski,
• bomby lotnicze,
• naboje artyleryjskie i karabinowe,
• pancerzownice,
• granaty,
• miny wszelkich typów,
• ładunki materiałów wybuchowych,
• złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

ZASADY ZGŁOSZEŃ
W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:
1. Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić znalezionego przedmiotu wybuchowego.
2. Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia.
3. Niezwłocznie powiadomić telefonicznie jeden z niżej wymienionych organów:

Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12, 59-900 Zgorzelec
tel. 997 lub 75 64 94 200

• Urząd Gminy Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 214 27 czynny w godz. 7.30 – 15.30 (w piątek do godz. 14.00)

Informując w/w organ należy:
• precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
• określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;
• podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.
Komenda Powiatowa Policji przekazuje zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania:
• Patrol Rozminowania Nr 23 z 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

print

Zobacz także: