PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)REGULAMIN

KORZYSATANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ZGORZELEC

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zgorzelec, zwanymi dalej PSZOK.

2.    PSZOK przyjmują nieodpłatanie selektywnie zebrane na terenie Gminy Zgorzelec odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3.    Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych kontenerach.

4.    Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§ 2

1.  PSZOK czynny jest we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 13:00 do 17:00

2.    Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3.    Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców Gminy Zgorzelec po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zgorzelec lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zgorzelec.

4.    Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

5.    Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.

6.    W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3)     zużyte opony,

4)     przeterminowane leki,

5)     zużyte baterie i akumulatory,

6)     papier i makulatura,

7)     szkło,

8)     tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

9)     odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

10)  odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, w tym gruz, cegły, regipsy, płytki (kafelki),

11)   chemikalia.

7.    Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1)     odpady zawierające azbest,

2)     materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

3)     części samochodowe, w tym szyby samochodowe,

4)     opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,

5)     padłe zwierzęta,

6)     zmieszane odpady komunalne,

7)     odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,

8)     odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.

8.    Zaleca się, aby odpady niebezpieczne (chemikalia) znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

9.    Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych oraz w przypadku, gdy odpady nie są posegregowane lub są zanieczyszczone innymi odpadami.

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§ 3

1.     Nieprzyjęte do PSZOK odpady należy dostarczyć do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2.     Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Zgorzelec pod numerem telefonu 75 77 214 36.

3.     Regulamin korzystania z PSZOK na terenie Gminy Zgorzelec jest dostępny na stronie internetowej www.gmina.zgorzelec.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radomierzycach – adres: Radomierzyce nr 1B (na początku miejscowości, jadąc od strony ronda).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarskiej Wsi – adres:  Żarska Wieś nr 46 (w pobliżu szkoły podstawowej).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jerzmankach – adres Jerzmanki nr 23H (za osiedlem bloków, przy drodze w kierunku Gozdanina).

          Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są prowadzone samodzielnie przez Gminę Zgorzelec z/s ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.