PUP w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

16.03.2023r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w trybie art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji subsydiowanego zatrudnienia w 2023 roku.  Wnioski będą przyjmowane w terminie  od 09 marca 2023 r. do wyczerpania środków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14.

Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację tego zadania opublikowany zostanie stosowny komunikat.
 
Zgodnie z art. 57 a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o organizację w/w instrumentu może się ubiegać:

  1. podmiot prowadzący dom pomocy społecznej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwany dalej „podmiotem prowadzącym DPS”,
  2. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwana dalej „jednostką organizacyjną WRiPZ”. 

Zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy może być przyznany na okres do 12 miesięcy, w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.
Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).
Z uwagi na ograniczoną liczbę środków przeznaczonych na finansowanie niniejszego instrumentu Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, zastrzega sobie możliwość przyznania zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w trybie art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tylko jednostkom z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.
 Szczegółowe informacje na temat organizacji subsydiowanego zatrudnienia można uzyskać w Urzędzie w  pokoju nr 114 lub  telefonicznie pod numerem  75 77 70 534  w godzinach od 8.00 do 14.00.
 Ogólne zasady udzielania wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy – Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne”.

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: