Rekrutacja do „Muchomorka” rozpoczęta!

27.01.2020r.
Drukuj

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekrutację do Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach w ramach projektu  „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”, która trwa do 14 lutego br. Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji – Jędrzychowice 74, 59-900 Zgorzelec

Liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu wynosi:

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową z względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – 15os. (15K),

– osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym os. przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim – 45os. (43K).

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu jest zobowiązany do złożenia:

– DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE,

– ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,

– PODANIA DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU SL,

– POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI.

Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia udział osoby w projekcie.

Prosimy zwrócić szczególna uwagę aby formularz zakresu danych do systemu SL został uzupełniony w wszystkich wymaganych polach zwłaszcza w zakresie numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu lub maila. W przypadku uzupełniania sytuacji uczestnika prosimy o odznaczenie wszystkich pól. Uzupełnienie dokumentów w wskazanym zakresie pozwoli na wyeliminowanie błędów.

Preferencyjne opłaty dla mieszkańców Gminy Zgorzelec.

 

print

Załączniki

Zobacz także: