Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – Raport wojewódzki za rok 2022

19.05.2023r.
Drukuj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że na portalu GIOŚ Jakość powietrza (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1866) została zamieszczona „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022” sporządzona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.).

GIOŚ wykonał ww. ocenę jakości powietrza na podstawie wyników: badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, matematycznego modelowania transportu i przemian substancji w powietrzu[1] oraz analiz otrzymanych z wykorzystania metody szacowania w oparciu o wyniki pomiarów i wyniki modelowania jakości powietrza. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację stref województwa dolnośląskiego. Ocenie podlegały zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.

Na podstawie oceny jakości powietrza oraz klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2022 według kryterium ochrony zdrowia ludzi stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych we wszystkich 4 strefach województwa w zakresie następujących substancji:

  • aglomeracja wrocławska (dwutlenek azotu),
  • miasto Legnica (arsen i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10),
  • miasto Wałbrzych (benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10),
  • strefa dolnośląska (pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz arsen i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10).

We wszystkich strefach został również przekroczony poziom celu długoterminowego ozonu.

W odniesieniu do kryterium ochrony roślin ocenie podlegała strefa dolnośląska – w zakresie ozonu (poziom docelowy) strefa ta została zaliczona do klasy C.

W przypadku oceny pod kątem poziomu celu długoterminowego dla ozonu strefa dolnośląska uzyskała klasę D2.

Wyniki oceny w postaci raportu zgodnie z przepisami prawa, przekazano Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu aktualizacji Programu ochrony powietrza.

źródło: GIOŚ

print

Zobacz także: