Rolniku! Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej. zgłoś go niezwłocznie do KRUS

17.08.2022r.
Drukuj

Definicja wypadku przy pracy rolniczej

Wypadek przy pracy rolniczej – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?

Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony.

Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? – osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,

udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,

wskazać świadków wypadku,

zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,

udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym podczas zgłaszania wypadku prosimy o podanie telefonu i e-mail do kontaktu z Państwem. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS przygotuje Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

źródła: KRUS

print

Zobacz także: