Słowo Wójta: Tworzymy nową strategię rozwoju gminy

21.12.2020r.
Drukuj

Samorząd terytorialny jest żywą i istotną częścią sprawnego państwa. To tu władza lokalna (samorządowa) styka się bezpośrednio z bieżącymi problemami społecznymi i z tymi, które w przyszłości przyjdzie rozwiązywać czy to na polu ogólnopaństwowym, czy na poziomie gminy. Tutaj też widać wyraźnie, na ile poważnie w swych działaniach traktujemy potrzebę zaspakajania oczekiwań społecznych i przygotowania się do ich realizacji. Jednym z podstawowych etapów tego procesu jest opracowanie dobrze przemyślanej strategii rozwoju. Pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań.

W roku 2020 kończy się realizacja strategii opracowanej na lata 2011-2020. Obecnie trwają w gminie prace nad podsumowaniem jej realizacji, których wyniki zostaną Państwu przedstawione na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy. Już teraz mogę spokojnie powiedzieć, że mimo iż od przyjęcia tego dokumentu minęło zaledwie 10 lat, to zrealizowano o wiele więcej zadań niż zaplanowano, ponieważ zmieniały się w minionym okresie priorytety, kierunki rozwoju i oczekiwania mieszkańców. Zatem przy realizacji zadań strategicznych nie mogliśmy zapominać o zmieniającym się stylu życia i realizacji bieżących oczekiwań. Część zadań zdezaktualizowała się. Nastąpiły zmiany demograficzne, zmieniała się sytuacja na rynku pracy, w systemie pomocy społecznej, oświacie, opiece zdrowotnej. Zmieniało się również otoczenie, sfera życia politycznego i gospodarczego. Władze centralne wprowadzały nowe reformy i zasady funkcjonowania instytucji i zmieniły się przepisy w tym zakresie. Zatem niezbędne jest opracowanie nowej, zaktualizowanej strategii dającej możliwość przygotowania się do czekającej nas przyszłości.

Dlatego zleciłem rozpoczęcie prac nad realizacją strategia na lata 2020 – 2030. Już wiemy, że nowa strategia musi być zgodna z powstającą strategią powiatu, aktualizowaną strategią województwa i kierunkami rozwoju lokalnego nakreślonymi porozumieniami o dofinansowaniu z Unią Europejską. Musi także wychodzić naprzeciw pojawiającym się problemom w naszym regionie, w tym niepewnej sytuacji kluczowych przedsiębiorstw – kopalni i elektrowni TURÓW. Należy w sposób kompleksowy pomyśleć o problemach transformacji naszego regionu. Przygotować się do nowej rzeczywistości, która wymaga wielu środków, odpowiedzialnego działania i konkretnego wsparcia władz centralnych.

Całość możliwa będzie dzięki skoordynowanej pracy kierownictwa gminy, jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz instytucji, radnych, przedsiębiorców i lokalnych liderów. Tylko dobrze przemyślana, przedyskutowana i oparta na realiach strategia będzie pomocna w określeniu strategicznych i perspektywicznych zadań. Dlatego niezbędny jest aktywny udział mieszkańców i osób znających problematykę życia gminy. Odbędą się społeczne debaty na temat przyszłości gminy do których zaproszę liderów i specjalistów, przedsiębiorców i absolwentów szkół, przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, organizacji pozarządowych, instytucji dbających o bezpieczeństwo, ekologię, oświatę, kulturę, turystykę, sport i pomoc społeczną itp. Znajdzie się miejsce dla każdego, kto będzie chciał się włączyć do działania. Forma może być różna: list do redakcji naszych nowin, wniosek zgłaszany do radnego, sołtysa, dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, czy złożony do urzędu w formie pisemnej bądź elektronicznej. Gwarantuję, że każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpatrzony.

Strategia będzie, dzięki takim działaniom naszym wspólnym dokumentem z jednej strony, a z drugiej będzie dokumentem umożliwiającym staranie się o środki na realizację wielu zadań, zaakceptowanych przez województwo i zgodnych z kierunkami rozwoju Dolnego Śląska. Taki sposób opracowania dokumentu ma istotny wpływ na jego jakość, jak i na powodzenie realizacji, której sprzyja akceptacja założeń programu przez podmioty, do których jest on adresowany. Tworzenie strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności wpływa na jej zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju gminy, a tym samym na skuteczność realizacji strategii oraz wnosi wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Strategia jest tworzona nie dla mnie, nie dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców.

Ogrom pracy, jaką należy wykonać wymaga czasu, dlatego strategia pewnie pojawi się w wersji ostatecznej dopiero w trzecim kwartale 2021 r. To jest dobry czas pozwalający na odpowiednie przygotowanie się do jej realizacji. Decyzję o opracowaniu nowej strategii podjąłem w głębokim przeświadczeniu o potrzebie określenia wizji rozwoju, niezbędnej do efektywnego zarządzania, racjonalnego gospodarowania oraz zabiegania o zewnętrzne źródła wspierające kolejne etapy rozwoju naszej gminy, Gminy Zgorzelec.

Piotr Machaj

print

Zobacz także: