SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZACHODNIEGO OBSZARY INTEGRACJI NA LATA 2021-2027

20.05.2024r.
Drukuj

 Proces konsultacji społecznych realizowany był na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (w związku z tym, że uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczy Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, który jest tożsamy z obszarem geograficznym Zachodniego Obszaru Integracji w treści Strategii stosowana jest utrwalona nazwa Zachodni Obszar Integracji) jak również porozumienia z dnia 12 lipca 2023 r. przez Gminy i Powiaty tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zostało opublikowane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) gmin i powiatów tworzących ZOF oraz na stronie: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116347.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono:

  • Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne,
  • Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
  • Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji,
  • Organizacje badawcze i uniwersytety,
  • Inne właściwe zainteresowane stron.

Projekt Strategii ZIT ZOF w wersji elektronicznej dostępny był pod linkiem https://efficon.pl/szitzoi.pdf. Załącznik nr 5 do Strategii ZIT ZOF był dostępny natomiast pod linkiem: https://efficon.pl/zal5szitzoi.pdf. Ponadto w wersji drukowanej dokumenty dostępne były w Biurze ZIT ZOF – ul. Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 701.

Uwagi i opinie do projektu Strategii ZIT ZOF można było zgłaszać w terminie od dnia 8 kwietnia 2024 r. od godz. 15.00 do dnia 14 maja 2024 r. do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitzoikonsultacje.webankieta.pl/.

W takcie konsultacji społecznych zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne. Spotkania odbyły się według następującego harmonogramu:

  • Online 19.04.2024 r. godzina 10.00,
  • Stacjonarne 26.04.2024 r. w godzinach 12.00-14.00 – sala konferencyjna BOK MCC Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec,
  • Online 10.05.2024 r. godzina 12.00.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu dokumentu.

Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych została przekazana interesariuszom za pośrednictwem stron internetowych gmin i powiatów tworzących ZOF oraz pod adresem http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116347.

źródło: Urząd Miasta Bolesławiec

print

Zobacz także: