Transgraniczne Święto Chleba – Grenzüberschreitendes Brotfest

 1. Tytuł projektu / Projekttitel:

Transgraniczne Święto Chleba

Grenzüberschreitendes Brotfest

 

 1. Cel projektu / Ziel des Projektes:

Zacieśnienie i intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Zgorzelec i Powiatem Görlitz poprzez wspólne obchody uroczystości „Transgraniczne Święto Chleba”

Stärkung und Intensivierung der grenzüber-schreitenden Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Zgorzelec und dem Landkreis Görlitz durch gemeinsame Feierlichkeiten zum „Grenz-überschreitenden Brotfest“

 

 1. Beneficjent/Begünstigte:

Gmina Zgorzelec

 1. Partner projektu/Projektpartner:

Powiat Görlitz

 1. Program/ Programm

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 – 2020

 1. Finansowanie / Finanzierung

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

 1. Opis projektu/ Projektbeschreibung

Projekt realizowany będzie w okresie VII–X 2021r. Wspólne wydarzenie polsko – saksońskie odbędzie się w dniu 4 września 2021 r i będzie dedykowane mieszkańcom pogranicza. Obejmuje działania informacyjno-promocyjne w tym promocję na stronach internetowych i kontach społecznościowych Partnerów, plakaty
dwujęzyczne, gazetka dwujęzyczna, gadżety promocyjne promujące wydarzenie jak również Fundusz i Program z którego otrzymano dofinansowanie. Działanie realizowane w terminie VII-X 2021 zlecone zostaną zamówienia na usługi i zakupienie niezbędnych materiałów. W ramach projektu zakupione zostaną gadżety  i upominki promocyjne w postaci: koszulek polo wraz z torbą bawełniana i miodem. Koszulki  dadzą poczucie jedności wśród uczestników imprezy a miód będzie upominkiem ukazującym dobra natury od lokalnych dostawców. Zaplanowano, udział w uroczystości 130 osób z
Polski i 70 osób z Niemiec. Impreza będzie miała charakter otwarty. Każdy mieszkaniec
zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w imprezie. Partner Niemiecki daje gwarancję
doboru uczestników ze strony niemieckiej. Dysponuje kontaktami bezpośrednimi wśród
szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, którzy chętnie uczestniczyć będą w takim
przedsięwzięciu. Wydarzenie ma na celu wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji oraz zacieśnienie więzi między obywatelami i instytucjami pogranicza polsko- niemieckiego. Odbędą się: kulinarne pokazy dań tradycyjnych, konkursy na „najpiękniejszy wieniec”, „inspiracje chlebowe” i „najsmaczniejszy makowiec”, prezentacja stoisk chlebowych przygotowanych przez piekarnie z Polski oraz z Niemiec. Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka, degustacja potraw, występy
zespołów, wspólny posiłek, zabawę taneczną. Całość udokumentowana zostanie na 3,5
min.-4 min. filmie, stronach internetowych realizatorów projektu oraz wystawie fotografii i
stworzy warunki do integracji międzynarodowej. Wystawy podsumowujące uroczystość
zorganizowane zostaną przez Wnioskodawcę po stronie polskiej i przez Partnera projektu po stronie niemieckiej z prezentacją filmu sumującą działania ze szczególnym omówieniem możliwości dalszej współpracy. Działanie odbędą się w X 2021 r. W trakcie realizacji projektu przewidziane są 4 spotkania partnerskie dwa u Wnioskodawcy a dwa u partnera Projektu ( VII,VIII,IX,X 2021). Zarówno materiały promocyjne, cała komunikacja informacyno-promocyjna, zakupione gadżety, biuro projektowe, miejsce głównego wydarzenia a także miejsca wystawy będą oznakowane zgodnie z wytycznymi Poradnika beneficjenta w zakresie promocji projektów finansowanych w r współpracy
Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Przestrzeganie wytycznych w tym zakresie zostanie udokumentowane na filmie oraz dokumentacji fotograficznej. Zarówno Wnioskodawca jak i Partner projektu mają wieloletnie doświadczenie w realizacji oraz
rozliczaniu projektów z Programów Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 zatem zastosowanie się do wymaganych zasad jest naturalne. Na spotkaniach partnerskich będą omawiane postępy w realizacji projektu oraz wyznaczane kolejne kamienie milowe przybliżające do osiągnięcia głównego celu projektu. Z każdego spotkania stworzona zostanie lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna potwierdzające realizację każdego spotkania. Liczba uczestniczących w Transgranicznym Święcie Chleba zostanie potwierdzona listą obecności. Będzie ona umieszczona w namiocie organizatorów. Ze sceny zostanie kilka razy przekazana informacja z prośbą o wpisaniu się na listę obecności. W namiocie będą również wydawane gadżety dla uczestników wydarzenia.

Das Projekt wird im Zeitraum von Juli bis Oktober 2021 umgesetzt. Die gemeinsame polnisch-sächsische Veranstaltung findet am 4. September 2021 statt und ist den Bewohnern der Grenzregion gewidmet. Sie umfasst Informations- und Werbeaktivitäten, einschließlich Werbung auf den Websites und Social-Media-Konten
der Partner, zweisprachige Poster, ein zweisprachiges Magazin, Werbeartikel zur Förderung der Veranstaltung sowie des Fonds und des Programms, aus dem die Kofinanzierung erhalten wurde. Die Aktion wird zwischen Juli und Okto-
ber 2021 durchgeführt, Bestellungen für Dienstleistungen und der Einkauf von notwendigen
Materialien werden beauftragt. Im Rahmen des Projekts werden Werbeartikel und Werbegeschenke in Form von: Poloshirts mit Baumwolltaschen und Honig gekauft. Die T-Shirts werden ein Gefühl der Einheit unter den Teilnehmern
der Veranstaltung vermitteln und der Honig ist ein Geschenk, das die Güter der Natur von lokalen Lieferanten präsentiert. Es ist geplant, dass 130 Personen aus Polen und 70 Personen aus
Deutschland an der Feierlichkeit teilnehmen. Die Veranstaltung wird offenen Charakter haben. Jeder interessierte Bewohner kann an der Veran-
staltung teilnehmen. Der deutsche Partner garantiert die Auswahl der Teilnehmer von deutscher Seite. Er verfügt über direkte Kontakte zu Schulen, Institutionen und Nichtregierungsorganisationen, die gerne an einem solchen Vorhaben teilnehmen. Ziel der Veranstaltung ist es gemeinsam Spaß zu haben, sich zu integrieren, Kulturen und Traditionen kennenzulernen und die Verbindungen zwischen Bürgern und Institutionen der deutsch-polnischen Grenzregion zu stärken. Es finden statt: Kulinarische Vorführungen traditioneller Gerichte, Wettbewerbe für
„den schönsten Kranz“, „Brotinspirationen“ und
„den leckersten Mohnkuchen“, Präsentation von Brotständen von Bäckereien aus Polen und Deutschland. Begleitet wird die Veranstaltung von Musik, Verkostungen, Bandauftritten, gemeinsamem Essen und Tanz. Die Gesamtheit wird dokumentiert in einem 3,5 Min.-4 Min. langen Film, Websites der Projektträger und einer Fotoausstellung und schafft Bedingungen für die internationale Integration. Auf polnischer Seite werden vom Antragsteller und auf deutscher Seite vom Projektpartner Ausstellungen zur Zusammenfassung der Feierlichkeiten mit einer Präsentation des die Aktivitäten zusammenfassenden Films organisiert, wobei insbesondere die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit erörtert wird. Die Aktion findet im Oktober 2021 statt. Während der Projektdurchführung sind Partnertreffen geplant, zwei beim Antragsteller und zwei beim Projektpartner (07., 08., 09.,10.2021). Sowohl Werbematerialien, die gesamte Informations- und Werbekommunikation, gekaufte Artikel, Projektbüro, Ort der Hauptveran-staltung als auch Ausstellungsorte werden gemäß den Richtlinien des Leitfadens für Begünstigte gekennzeichnet, im Bereich der Förderung von im Rahmen der Interreg Polska-Sachsen Kooperation 2014-2020 finanzierten Projekten. Die Einhaltung der diesbezüglichen Richtlinien wird auf Film- und Fotodokumentation dokumentiert. Sowohl der Antragsteller als auch der Projektpartner verfügen über langjährige Erfahrung in der Durchführung und Abrechnung von Projekten im Rahmen des Interreg Polen-Sachsen 2014-2020 Programms, daher ist die Einhaltung der erforderlichen Regeln natürlich. Bei Partner-treffen werden die Fortschritte in der Projektumetzung besprochen und weitere Meilensteine
zur Erreichung des Hauptziels des Projekts gesetzt. Jedes Treffen wird von einer Anwesenheitsliste und einer Fotodokumentation begleitet, die die Durchführung jedes Treffens bestätigt. Die Teilnehmerzahl des Grenzüberschreitenden Brotfestes wird durch die Anwesenheitsliste bestätigt. Diese wird im Zelt der Veranstalter aufgestellt. Von der Bühne wird mehrmals eine Information mit der Aufforderung zum Eintragen in die Anwesenheitsliste übermittelt. Das Zelt wird auch Gadgets für die Veranstaltungsteilnehmer zur Verfügung stellen.

 1. Wskaźniki/ Indikatoren

Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniachrealizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Klein- projektes teilnehmen  – 200 osób (130 PL i 70 DE)

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare  – 3

 

 1. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
  • – 31.10.2021

 Wydatki projektowe/ Projektausgaben

Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) – 23.493,00 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) – 19.969,05 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) – 1.174,65 EUR
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) – 2.349,30 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.