Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego

31.01.2024r.
Drukuj

Drodzy Mieszkańcy

Główną przyczyną powstawania smogu w Polsce są pyły z kotłów na paliwa stałe (zasilanych drewnem, węglem). Problem nasila się szczególnie zimą, kiedy do ogrzewania stosowany jest złej jakości węgiel i jego pochodne, a nawet śmieci! Szacuje się, że zanieczyszczenia z sektora komunalno-bytowego są odpowiedzialne za ponad 80% emisji pyłów w skali kraju.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego 2017 poz. 5155) (załącznik) wprowadził na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują aż trzy odrębne uchwały antysmogowe. Znajduje się wśród nich:

 • uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław.
 • uchwała antysmogowa dla uzdrowisk.
 • uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Uchwała ta, jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania. Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

DO PRZEPISÓW BĘDĄ MUSIELI DOSTOSOWAĆ SIĘ WSZYSCY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Terminy wejścia w życie wymogów dla kotłów wprowadzone uchwałą:

Od 1 lipca 2018 r.  

 • zakazano używania węgla brunatnego oraz wytwarzanych z niego paliw stałych, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek paliw powstających z ich użyciem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o granulacji poniżej 3 mm, stałej biomasy o wilgotności w stanie roboczym przekraczającej 20%.
 • obowiązuje zakaz instalacji kotłów niezgodnych z uchwałą, czyli takich, które nie spełniają norm ekoprojektu dotyczących emisji pyłów lub które posiadają ruszty awaryjne.
 • kominki muszą spełniać normy ekoprojektu dotyczące emisji pyłów, ale dozwolone jest stosowanie urządzeń redukujących je.

Od 1 lipca 2024 r.

 • w życie wejdzie zakaz korzystania z kotłów i pieców, które nie spełniają wymagań klasy 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu – wg normy PN-EN 303-5:2012 czyli tzw. „kopciuchów”,

Od 1 lipca 2028 r.

 • obowiązywać będzie zakaz korzystania z kotłów i pieców, które nie spełniają wymogów 3 i 4 klasy pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

WAŻNE INFORMACJE

 • przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon;
 • przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację bez względu na posiadany tytuł prawny (wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych, także właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni i wspólnot, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW);
 • uchwała dotyczy instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych (głównie węgla i drewna) takich jak: kotły, piecokuchnie, piece kaflowe, piece – kominki typu „koza” i kominki z płaszczem wodnym oraz z systemy dystrybucji gorącego powietrza;
 • uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

KONTROLE

Do kontroli przestrzegania przepisów uprawnienia posiada policja oraz pracownicy Urzędu Gminy. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem są: instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

SANKCJE KARNE

Za niedostosowanie się do uchwały antysmogowej grożą sankcje karne, które zostały określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.54) zgodnie z którym: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zachęcamy do korzystania z programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Zgorzelec czynny w każdy poniedziałek od godz. 9°° -17°°, tel. 784 737 516.

źródło: UMWD

print

Załączniki

Zobacz także: