Przedszkole „Krasnoludki” w Jędrzychowicach

Przedszkole powstało w ramach współpracy transgranicznej Gminy Zgorzelec oraz Gminy Schoenau-Berzdorf. Władze obu gmin postanowiły stworzyć siostrzane placówki opieki nad najmłodszymi. Realizację inicjatywy umożliwił Europejski Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia, w ramach którego projekt pn. „Krasnoludki – przedszkola bez granic” otrzymał dofinansowanie. 

Placówka w Jędrzychowicach mieści się w nowocześnie wyremontowanym budynku, gdzie dzieci znajdą przyjazne, bezpieczne miejsce. Każda sala została tematycznie zaprojektowana. Jest miejsce na zabawę, naukę języka niemieckiego, wypoczynek i spożywanie posiłków, które będą przygotowywane na miejscu. Wokół budynku znajduje się duży i bezpieczny plac zabaw. Placówka zapewnia dzieciom nie tylko opiekę. Duży nacisk położony jest na współpracę polsko-niemiecką. Integracja dzieci polskich i niemieckich przybiera różnorodne formy. Od wspólnych imprez przez wycieczki, naukę języka niemieckiego po wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi opiekunami oraz rodzicami. Zapewniamy troskliwe i indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka.

Kontakt

Dyrektor szkołymgr Joanna Karkowska
E-mail:krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
Strona wwwhttp://krasnoludki.gmina.zgorzelec.pl
Telefon:75 64 084 78 
Adres:Jędrzychowice 74
59-900 Zgorzelec
  

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

·         posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

·         jest samodzielny,

·         interesuje się nauką i techniką,

·         aktywnie podejmuje działania,

·         zna i respektuje normy społeczne,

·         jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

·         potrafi współdziałać w zespole,

·         lubi działania twórcze i działania artystyczne,

·         jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,

·         zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,

·         posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

·         wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

·         ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.

Miejsce i rola jaką pełni przedszkole – priorytety.

Pierwszym, a zarazem podstawowym środowiskiem naturalnym zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój jest rodzina. Rodzice są odpowiedzialni za zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychologicznych. To oni jako pierwsi kształtują obraz świata i społeczności. Uczą zasad i norm panujących.

Jednak dla dziecka w wieku od 3 do 6 lat, środowisko rodzinne jest niewystarczające, ponieważ jego dynamiczny rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu rodzinnego, po to by poznawać dalsze otoczenie.

Najkorzystniejsze warunki w tym zakresie spełnia wyspecjalizowana instytucja jaką jest przedszkole.

To właśnie w przedszkolu, gdzie dziecko uczy się nawiązywać pierwsze kontakty interpersonalne, dostrzegać potrzeby drugiej osoby, funkcjonować w grupie, respektować obowiązujące w niej zasady i reguły, a także przyjmować różne role i współdziałać, następuje proces socjalizacji.

W przedszkolu przekazywane są nie tylko treści wychowawcze i kształtowane postawy moralne, ale również wyposaża się dziecko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz pobudza do działania i aktywności uwzględniając jego indywidualne tempo rozwoju.

Jednak, aby przedszkole należycie wypełniało swoją funkcję i realizowało stojące przed nim zadania, a także spełniało oczekiwania dzieci i rodziców, musi podejmować różnorodne działania podnoszące jakość świadczonych przez nie usług.

Od postawy dyrektora i nauczycieli w znacznym stopniu zależą losy wychowanków, nadzieje rodziców oraz komfort psychiczny pracowników przedszkola.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia należy podkreślić, że model przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dziecko, rodzice i nauczyciele, jest tym modelem, który zapewnia jakość i sukces.

Działania przedszkola mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Przedszkole jest zawsze przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i ich rodzin. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały dziecięce, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola będzie stała z tendencją do wzrostu.

Przedszkole powstało w wyniku realizacji projektu partnerskich gmin po stronie polskiej i niemieckiej.  Zatem zacieśniamy więzy współpracy w powstałym przedszkolu po stronie niemieckiej z przedszkolem w Jędrzychowicach.

Oferujemy szereg imprez i uroczystości oraz wycieczek :

 • Pasowanie na Przedszkolaka;
 • wycieczki do gospodarstw agroturystycznych;
 • spotkanie z Mikołajem;
 • spotkania opłatkowe z Jasełkami;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • wycieczka integracyjne z rodzicami;
 • uroczyste śniadanie wielkanocne z poszukiwaniem zajączka;
 • olimpiady sportowe;
 • warsztaty plastyczne, muzyczno – ruchowe;
 • konkursy piosenki polsko – niemieckiej;
 • Dzień Przedszkolaka;
 • Festyn Rodzinny;
 • udział w konkursach plastycznych
 • urodziny dzieci – przedszkolne święto JUBILATA
 • tematyczne dni, np. :

Ø  Święto Pluszowego Misia,

Ø  Pieczonego Ziemniaka,

Ø  Zabawa Andrzejkowa,

Ø  Święto Kubusia Puchatka,

Ø  Powitanie Wiosny,

Ø  Walentynki,

Ø  Tłusty Czwartek,

 • Uroczyste zakończenie roku dla 5-latków;
 • Koncerty, teatrzyki, wyjazdy do Teatru w Gӧrlitz.

Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców.

Jej atuty to:

 • lokalizacja z dala od ruchliwych ulic;
 • przyjazny dziecku rozkład budynku;
 • duży i zielony ogród;
 • życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy;
 • wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje;
 • dbałość o wszechstronny rozwój dziecka;
 • dobra kuchnia;
 • atrakcyjne zajęcia;
 • uroczystości na wysokim poziomie artystycznym;
 • dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie przedszkola.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowić będzie zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, gdzie nie zabraknie w codziennej pracy humoru.

Staramy się by zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte dzieci.Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc. O to dbają szczególnie nauczyciele, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych.

Kompetencje nauczycieli, ich kreatywność i otwartość na zmiany, dążenie do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji umożliwiają realizację koncepcji i wpływają jednocześnie na podniesienie jakości pracy przedszkola.

Rozwijamy współpracę z sąsiednimi placówkami oświatowymi i przedszkolem w Niemczech, Szkołami Podstawowymi na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec w zakresie:

 • wymiany doświadczeń,
 • prezentacji na festynie wiejskim,
 • wspólnych zaproszeń na wystawy,
 • pokazowych zajęcia dydaktyczne,
 • szkoleń dla nauczycieli;
 • spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej – pomoc dla rodziców i dziecka,
 • Radą Sołecką w Jędrzychowicach,
 • Władzami Gminy Wiejskiej Zgorzelec – patronat nad Olimpiadą Sportową, wspólne spotkania,
 • promocji Przedszkola na łamach prasy lokalnej;
 • współpracy z uczelniami – Wydziałem Studiów Edukacyjnych – organizacja praktyk studenckich ( nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze – Ośrodek Liberec),
 • pokazów i pogadanek dla dzieci z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, itp.,

Specjaliści:

·         Pedagog

·         Psycholog

·         Dietetyk

·         Oligofrenopedagog

·         Logopeda

Baza przedszkola:

 • Dobrze wyposażone sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne i zabawki
 • Tablice interaktywne, projektory
 • Sala muzyczna
 • Szafki „szkolne” dla wszystkich dzieci.

Dotychczasowe sukcesy:

1.    Pierwsze miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesień- wszystkie barwy jesieni”

2.    Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Las domem ptaków”

3.    Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiosenne kompozycje”

4.    Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego; udział w powiatowym konkursie recytatorskim

5.    Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym „Straż pożarna w oczach dziecka”! zorganizowanym przez OSP Trójca

6.    Występ artystyczny z okazji uroczystości związane z 70-leciem Oświaty w gminie Zgorzelec i Dniem Edukacji Narodowej.

7.    Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyjaciel Wszystkich- Pluszowy Miś”

8.    Publiczne Przedszkole „Krasnoludki” w Jędrzychowicach zostało laureatem konkursu „Przedszkole z Pasją Oficyny MM”