Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy

Kontakt

Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Skowrońska
E-mail szkoły: sptrojca@wp.pl
Strona www: www.sptrojca.szkolnastrona.pl
Telefon: 75 77 18 326
Adres szkoły: Trójca 77
59-900 Zgorzelec

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
• SKS,
• Kółko plastyczne,
• Kółko muzyczne,
• Kółko teatralne,
• Kółko techniczne,
• Kółko matematyczne,
• Kółko przyrodnicze,
• Kółko języka polskiego,
• Kółko języka niemieckiego,
• Kółko języka angielskiego.

Baza szkoły:
•Dobrze wyposażone pracowanie przedmiotowe, 
• Ładne i kolorowe sale – oddziału przedszkolnego i klas I-III, 
• Pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu, 
• Zastępcza sala gimnastyczna, 
• Kompleks boisk sportowych położonych wśród terenów zielonych, 
• Świetlica szkolna, 
• Izba Pamięci, 
• Plac zabaw,
• Gabinet terapii logopedycznej.

Wizja naszej szkoły:

„Mała szkoła dużych szans”
rozwija to, co najlepsze
usprawnia to co sprawdzone
czerpie z tego co niesie przyszłość

Misja szkoły: 

We wszystkich działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze kierowane są na dobro naszych podopiecznych. Stwarzamy im jak najlepsze warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju.

Celem pracy edukacyjnej w naszej szkole jest: 
• Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, 
• Przygotowanie dziecka do przyszłego życia przez budowanie więzi uczuciowych jak: przyjaźń, szacunek, tolerancja, prawidłowe komunikowanie się, 
• Przezwyciężania stresów, eliminowanie wulgaryzmów, zwalczanie agresji w  życiu szkoły i poza nią, 
• Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i integracji w środowisku lokalnym,
• Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności, 
• Działalność wychowawcza naszej szkoły jest zintegrowanym 
   procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich 
   nauczycieli.

Zapewniamy:
• Naukę w systemie jednozmianowym;
• Opiekę z możliwością realizacji indywidualnych zainteresowań w świetlicy szkolnej;
• Naukę języka niemieckiego i angielskiego od klasy I;
• Od klasy III wyjazdy na basen i naukę pływania;
• Opiekę na czas dojazdu do szkoły dzieciom dojeżdżającym;
• Raz w tygodniu opiekę pani pielęgniarki;
• Terapię logopedyczną i pedagogiczną;
• Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki;
• Udział w koncertach Filharmonii z Jeleniej Góry;
• Obcowanie ze sztuką poprzez udział w przedstawieniach teatralnych;
• Poznawanie naszego kraju i najbliższej okolicy – wycieczki krajoznawcze;
• Uczestniczenie uczniów w akcjach na rzecz innych w szkolnym kole PCK;
• Udział uczniów w półkoloniach.

Więcej na stronie www.sptrojca.szkolnastrona.pl