WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

STANOWISKO

NACZELNIK

ZASTĘPCA NACZELNIKA

INSPEKTOR

INSPEKTOR

SPECJALISTA

INSPEKTOR

PODINSPEKTOR

SPECJALISTA

 

IMIĘ I NAZWISKO

MAGDALENA WOJNARSKA

JADWIGA ŚPIEWAK

MICHAŁ FURMAŃSKI

LIDIA SZPILEWSKA

MARTA WOJTKÓW

WIOLETTA STĘPIEŃ

ANNA MIDUCH

KATARZYNA SZPARAK

 

POKÓJ

14

12

13

1

1

24

24

SEKRETARIAT

 

NR TELEFONU

757721414

757721445

757721427

757721444

757721444

757721421

757721449

757721416

 

OBRONA CYWILNA

 

Do zadań wydziału należą w szczególności:

W zakresie spraw obywatelskich:

– prowadzenie ewidencji Ludności i bieżąca aktualizacja spisu wyborców,

– wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie związanej z tym ewidencji,

– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

– ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

W zakresie spraw organizacyjnych:

– prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,

– obsługa sekretariatu Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,

– organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

– prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich komórkom organizacyjnym według właściwości,

– prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego Gminy oraz Wójta jako kierownika Urzędu Gminy,

– organizacja i obsługa narad Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza

– kierowanie obiegiem dokumentów i pism w urzędzie wraz z rejestracją spraw w elektronicznym obiegu dokumentów,

W zakresie spraw zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych:

– przygotowanie Ludności i mienia komunalnego na wypadek zagrożenia i wojny oraz wykonywanie innych zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony określonych w przepisach szczególnych,

– organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,

– sporządzenie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w oparciu o wypis z planu nadrzędnego i jego aktualizacja,

– opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych,

– planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,

– rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,

– prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń,

W zakresie transportu publicznego i utrzymania infrastruktury:

– podejmowanie działań w sprawie funkcjonowania i rozbudowy systemu komunikacji (przewozy osobowe),

– wydawanie opinii dotyczących wykonywania krajowego zarobkowego przewozu osób,

–  podejmowanie czynności dotyczących utrzymania i budowy placów zabaw

W zakresie zadań z zakresu ochrony zabytków:

– współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

– prowadzenie rejestru zabytków,

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

– administrowanie budynkiem urzędu, w tym jego modernizacja i remonty,

W zakresie obsługi kancelaryjnej Rady Gminy:

– obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy i komisji rady, w tym opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków do realizacji, zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenia komisji, prowadzenie właściwej dokumentacji i nadzór nad terminowym załatwianiem wniosków i interpelacji radnych,

– obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.