WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK
MAGDALENA WOJNARSKA
75 77 214 14
13
ZASTĘPCA NACZELNIKA
JADWIGA ŚPIEWAK
75 77 214 45
12
INSPEKTOR
MICHAŁ FURMAŃSKI
75 77 214 27
12
INSPEKTOR
WIOLETTA STĘPIEŃ
75 77 214 21
24
PODINSPEKTOR
ANNA MIDUCH
75 77 214 49
24
INSPEKTOR
LIDIA SZPILEWSKA
75 77 214 44
1
SPECJALISTA
MARTA WOJTKÓW
75 77 214 44
1
SPECJALISTA
KATARZYNA SZPARAK
75 77 214 16
SEKRETARIAT

Do zadań wydziału należą w szczególności:

W zakresie spraw obywatelskich:

– prowadzenie ewidencji Ludności i bieżąca aktualizacja spisu wyborców,

– wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie związanej z tym ewidencji,

– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

– ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

W zakresie spraw organizacyjnych:

– prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,

– obsługa sekretariatu Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,

– organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

– prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich komórkom organizacyjnym według właściwości,

– prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego Gminy oraz Wójta jako kierownika Urzędu Gminy,

– organizacja i obsługa narad Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza

– kierowanie obiegiem dokumentów i pism w urzędzie wraz z rejestracją spraw w elektronicznym obiegu dokumentów,

W zakresie spraw zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych:

– przygotowanie Ludności i mienia komunalnego na wypadek zagrożenia i wojny oraz wykonywanie innych zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony określonych w przepisach szczególnych,

– organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,

– sporządzenie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w oparciu o wypis z planu nadrzędnego i jego aktualizacja,

– opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych,

– planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,

– rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,

– prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń,

W zakresie transportu publicznego i utrzymania infrastruktury:

– podejmowanie działań w sprawie funkcjonowania i rozbudowy systemu komunikacji (przewozy osobowe),

– wydawanie opinii dotyczących wykonywania krajowego zarobkowego przewozu osób,

–  podejmowanie czynności dotyczących utrzymania i budowy placów zabaw

W zakresie zadań z zakresu ochrony zabytków:

– współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

– prowadzenie rejestru zabytków,

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

– administrowanie budynkiem urzędu, w tym jego modernizacja i remonty,

W zakresie obsługi kancelaryjnej Rady Gminy:

– obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy i komisji rady, w tym opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków do realizacji, zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenia komisji, prowadzenie właściwej dokumentacji i nadzór nad terminowym załatwianiem wniosków i interpelacji radnych,

– obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OBRONA CYWILNA