Dodatek węglowy (aktualizacja 20.09.2022 r.)

18.08.2022r.
Drukuj

Nowelizacja dodatku węglowego weszła w życie w dniu  20 września 2022 r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie?

Po nowelizacji ustawy (Dz. U. 2022 poz. 1692) o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

W pierwotnej wersji obowiązywała zasada jednego dodatku do węgla na jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska interpretacją ustawy po jej wejściu w życie, dofinansowanie to miało być wypłacane na każde odrębne gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy zamieszkuje ono w jednym budynku pod tym samym adresem z innym gospodarstwem domowym. Jednak w wyniku nadużyć w postaci mnożenia liczny odrębnych gospodarstw domowych w tym samym budynku podjęto decyzję o doprecyzowaniu tego zapisu w ustawie.

Definicja gospodarstwa domowego w ustawie o dodatku węglowym po nowelizacji

Gospodarstwo domowe w ustawie o dodatku węglowym zdefiniowano jako:

  • Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W nowelizacji ustawy dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe zaś pozostaną bez rozpatrzenia.

Przykład
W domu jednorodzinnym mieszkają dwa odrębne gospodarstwa domowe – na parterze domu młode małżeństwo, piętro zaś zamieszkują rodzice jednego z małżonków. W myśl nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, jeśli posiadają ten sam adres, obu rodzinom przysługuje łącznie prawo do jednej dopłaty, nawet jeśli prowadzą zupełnie odrębne i niezależne od siebie gospodarstwa domowe. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie musieliby wyodrębnić lokale mieszkalne w tym budynku. Dopłatę do ogrzewania otrzyma ta rodzina, która pierwsza złoży wniosek.

Kilka gospodarstw domowych w jednym budynku, a prawo do dodatku węglowego po nowelizacji ustawy.

W przypadku budynku wielorodzinnego odrębne gospodarstwa domowe zamieszkujące poszczególne mieszkania mają prawo do dodatku węglowego – jeśli stanowią odrębne lokale mieszkalne. Mimo, iż jest to ten sam budynek, to jednak mają one wówczas odrębny adres.

Jeśli mieszkańcy budynku wielorodzinnego, który jest ogrzewany węglem, kupują go w ramach wspólnoty, mogą ubiegać się o dodatek węglowy. Przysługuje ono każdemu gospodarstwu domowemu oddzielnie.

Już złożone wnioski o dodatek węglowy gmina rozpatrzy według nowych przepisów.

Dodatek węglowy przysługuje niezależnie od stanu prawnego zamieszkiwanej nieruchomości. Oznacza to, że może go otrzymać także najemca, dzierżawca, czy osoba użytkująca dany lokal, czy też dom. Jednak wówczas nie może ubiegać się o niego właściciel. Dodatek węglowy przysługuje osobie zamieszkującej daną nieruchomość, a nie będącej jej właścicielem.

print

Załączniki

Zobacz także: