Witka – Smeda

 

W dniu 31 maja 2016 r. Gmina Zgorzelec złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu polsko – czeskiego pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”.

Gmina Zgorzelec brała udział w przygotowaniu projektu w roli Partnera Wiodącego. Wśród partnerów znaleźli się również: Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów, a po stronie Czeskiej partnerem projektu jest Gmina Černousy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na pograniczu polsko – czeskim. W związku z tym w ramach projektu planuje się stworzenie wokół zbiornika wodnego w Niedowie (Witka) pierwszego etapu trasy turystyczno –rekreacyjnej – drogi rowerowej oraz szlaku rowerowego tworzącego pętlę przez stronę polską oraz czeską, w tym  kilka punktów – przystani rekreacyjnych, plaży, miejsc odpoczynku dla turystów. Każda z przystani ma stanowić odrębny punkt na trasie wokół zbiornika o indywidualnym charakterze i funkcji przewodniej.

 

Od lewej: Starosta Gminy Černousy: Miroslav Richter; Burmistrz Miasta Zawidów: Robert Łężny; Wójt Gminy Zgorzelec: Piotr Machaj; Wójt Gminy Sulików: Robert Starzyński

Gmina Zgorzelec wraz z Partnerami podpisała umowę na dofinansowanie projektu  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Realizacja projektu zakończona zostanie do 31.03.2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi 465 246,61 EUR.

Partnerami projektu po stronie polskiej jest Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów – po stronie czeskiej Gmina Černousy.

W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.

Gmina Černousy planuje budowę ścieżki rowerowej – nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo –rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.

Gmina Sulików planuje wyznaczenie szlaków rowerowych i oznaczenie trasy w kierunku Zalewu Witka. W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego na odcinku ok. 2,5 km. Projekt szlaku wyznaczony został w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko – czeskim.

Miasto Zawidów planuje budowę 360 m ścieżki rowerowej – nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy. Oznakuje trasę o długości 3,08 km.

Ponadto Partnerzy projektu będą uczestniczyć w targach turystycznych mających na celu promocję projektu oraz obszaru transgranicznego objętego wsparciem w Pradze i we Wrocławiu. W projekcie zaplanowany został szereg działań promujących projekt celem przyciągnięcia jak największej liczby turystów krajowych i zagranicznych.

 

Strona FB

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska.