Wójt spotkał się z sołtysami z terenu naszej gminy

18.10.2022r.
Drukuj

W poniedziałek 17 października br. odbyło się spotkanie Wójta Piotra Machaja z sołtysami z terenu Gminy Zgorzelec.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z naszą gminą, problemy z jakimi borykają się mieszkańcy oraz związane z ich bezpieczeństwem w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Sołtysi i radni jako osoby wskazane do pomocy zostali szczegółowo zapoznani z procedurą dystrybucji jodku potasu na terenie sołectw w razie wystąpienia konieczności podania w/w preparatu mieszkańcom.

Omówiono tematykę związaną z dodatkiem węglowym oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych a także  najczęstsze błędy popełniane we wnioskach i kryteria ich przyznawania.

Poruszono również aspekt dystrybucji węgla przez gminę i braku regulacji prawnych umożliwiających wykonanie w/w czynności organowi wykonawczemu gminy. Wójt zapewnił, iż zrobi wszystko co będzie konieczne aby ułatwić mieszkańcom zakup węgla po preferencyjnych warunkach ale muszą w tym celu zostać uchwalone odpowiednie regulacje prawne.

Skarbnik Gminy przedstawił założenia do projektu budżetu na rok 2023 w tym planowane zamierzenia inwestycyjne i źródła ich finansowania. Przedstawił również ogólną sytuację finansową gminy, wynikającą z realizacji aktualnego budżetu gminy, problematyki spadku dochodów gminy i rosnących kosztów bieżącego utrzymania poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych jak również realizacji przez nie ustawowych zadań.

Na koniec spotkania poruszona została tematyka związana z przyznawaniem z budżetu gminy środków na rozwój sołectw, w tym na działania związane z organizacją spotkań integracyjnych i okolicznościowych a także zakupem i rozliczaniem poszczególnych usług i towarów.

Spotkanie zakończono omawiając zagadnienia związane z koniecznością zmniejszenia zużycia energii  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

print

Zobacz także: